kol.: Československý skauting. Praha: nákladem vlastním, 1935.

Československý skauting. Zpráva o činnosti Svazu junáků skautů a skautek republiky československé
Praha: nákladem vlastním, 1935
Tisk: „Blahoslav“, Praha II., Krakovská 7
Rozměr: 15x23 cm
Stran: 32


obálka titulní list
obálka titulní list