Vatra. 1922–1929, 1934.

Čísla

Vatra zálesáckého junáctví
1. ročník (1922–23): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9–10 (celkem 152 stran)
Vatra lesní moudrosti
2. ročník (1923–24): 1, 2, 3, 4 (celkem 74 stran)
3. ročník (1924–25): 1, 2, 3, 4–5 (celkem 100 stran)
4. ročník (1925–26): 1, 2, 3, 4, 5, 6 (celkem 96 stran)
5. ročník (1927): 1, 2, 3, 4, 5–6 (celkem 84 stran)
Vatra Ligy lesní moudrosti
6. ročník (1928): 1, 2, 3, 4 (celkem 64 stran)
Vatra
7. ročník (1929): 1, 2, 3, 4, 5, 6 (celkem 90 stran)
8. ročník (1934): 1 číslo (ročenka, 32 stran)

Další údaje z časopisu

1. ročník
Na titulní straně obálky všech čísel název Vatra zálesáckého junáctví. V tiráži č. 1–5 Vatra zálesáckého junáctví, v č. 6 Vatra junáctví lesní moudrosti, od č. 7 Vatra lesní moudrosti. Na titulním listě Vatra lesní moudrosti.
V tiráži č. 1–6 podtitul Měsíčník Zálesácké Ligy Československé (Psohlavci). V tiráži č. 7–10 Měsíčník Čsl. Ligy Lesní Moudrosti (Psohlavci). Na titulním listě podtitul Časopis českého junáctví – woodcraft.
Vychází počátkem každého měsíce mimo červenec a srpen, ročně 10 čísel.
Číslo (12 str., od č. 2 16 str.) za 2 Kč, předplatné na půl roku 10 Kč.
Redaktor Miloš Seifert, Praha II., Salmovská 16. Od č. 6 řídí Miloš Seifert, prof. gymn. t. č. v Užhorodu – Podkarpatská Rus. Za red. odpovídá Jaroslav Šimsa, Praha II., Václavská ulice 6.
Administrace Jarka Veselá, Praha-Michle, Havlíčkova č. 239. Od č. 4 administrace Jindřich Vaněček, Praha II., Vyšehradská 6.
Nákladem Československé Obce Junácké Psohlavců a Horních Chlapců (The Woodcraft league of Czechoslovakia – Čs. Liga Lesní Moudrosti).
Tiskne Beníško a spol., Plzeň.
Jednotlivá čísla vyšla v těchto měsících: říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen.
Čísla měla různobarevné nestránkované obálky.
Ročník měl čtyřstránkový titulní list s obsahem.
V čísle 8 vložen čtyřstránkový zelený leták s reklamou na knihy nadepsaný Skauti!
Ročník měl tři jednostránkové přílohy na tuhém papíru vložené zřejmě v číslech 1, 3 a 7 (Při práci, Ze života starých Slovanů, Janošík).
Neprodaný náklad byl později prodáván jako brožovaná kniha se zvláštní obálkou v grafické úpravě normálních obálek, avšak s názvem Vatra lesní moudrosti.
Rozměr: 16x24 cm

2. ročník
podtitul na titulním listu Časopis českého junáctví – woodcraft
podtitul v tiráži Časopis Čsl. Ligy Lesní Moudrosti
Vychází čtyřikrát do roka.
Předplatné Kč 10,– ročně (cena 1. čísla neuvedena, 2 číslo stálo 3 Kč, 3. číslo 2,50 Kč, 4. číslo 2 Kč).
Redaktor Miloš Seifert, prof. gymnasia t. č. Mukačevo, Podk. Rus (č. 1, 2), t. č. v Sušici (č. 3, 4)
Zodpovědný redaktor Fr. Kupka, učitel Legie Malých, PrahaVII., Plynárenská ul. 1274.
Administrace Josef Fišer, Žižkov, Lipanská 4.
Nákladem Čsl. Ligy Lesní Moudrosti (The Woodcraft League Of Czechoslovakia).
Tiskl J. Šnajdr, Kladno (č. 1).
Tiskl A. Novotný, Žižkov, Břetislavova 31 (od č. 2)
Jednotlivá čísla označena jako podzimní číslo, zimní číslo, jarní číslo (vyšlo v dubnu 1924), táborové číslo.
Čísla měla nestránkované obálky – šedou s modrým tiskem, bílou, zelenou, růžovou s černým tiskem.
Ve 4. čísle vyšel titulní list spolu s nečíslovaným listem nesoucím hlavičku Vatra lesní moudrosti ročník I. (zřejmě chyba) číslo 1. Tento dvoulist měl být vevázán na začátek ročníku, naopak ročník končí jedním listem obsahu, který vyšel též ve 4. čísle.
Rozměr: 16x24 cm

3. ročník
Vychází pětkrát ročně.
Redakční rada Vatry: Karel Bukovanský, zodpovědný redaktor, Praha II., Bojiště 8. – Marie Kohoutková – Prokop Koudela, hlavní redaktor. – Tonča Lašťovková – Míla Vavrda – Václav Živec vede úpravu Vatry.
Administrace Josef Fišer, Žižkov, Lipanská 4.
Předplatné 9 Kč, jednotlivá čísla 1,90 Kč.
Nákladem Československé Ligy Lesní Moudrosti.
Tiskem Invalido- a Lidografie v Hořovicích.
Uzávěrky pro následující čísla byly 12. 12., 15. 1., 15. 4. (v posledním čísle již neuvedeno).
Čísla měla jednotné nažloutlé obálky, samostatně stránkované I.–XX. (č. 4–5 mělo 8 stran obálky). Bez obálek se jednotlivá čísla nedají prakticky odlišit. Číslo 1 začínalo nečíslovanou vloženou stránkou s barevným obrázkem „Pohádka o zlatu podzimním“. První stránka pak nese číslo 5. Zřejmě se dopředu počítalo s dvoulistem titulního listu, který měl vyjít později. Druhé číslo začíná str. 21, třetí číslo str. 37, dvojčíslo str. 61. Na konci dvojčísla 4–5 bylo vloženo 8 nečíslovaných stránek. První list obsahuje text „Poselství o 9 zásadách lesní moudrosti“ a dle obsahu jde o str. 3–4, která měla být vevázána na začátek ročníku. Na dalších 5 stránkách je obsah a na poslední stránce jsou údaje o redakční radě a tiskárně. Těchto 6 stránek mělo být zřejmě vevázáno na konec ročníku. Titulní list, který měl pravděpodobně nahradit chybějící stranu 1–2, zatím není znám.
V čísle 2 vložen nestránkovaný dvoulist „Rodičům členů Ligy Lesní Moudrosti k zimnímu slunovratu“.
Rozměr: 16x24 cm

4. ročník
podtitul v tiráži list pro československou mládež a její přátele, orgán Ligy L. M.
podtitul na titulním listě Časopis Československé Ligy Lesní Moudrosti – The Woodcraft League of Czechoslovakia
Vychází šestkrát do roka.
Předplatné Kč 10,–, jednotlivé číslo za Kč 2,–
Řídí s redakčním kruhem a za redakci odpovídá Jaroslav Šimsa, Praha II., Václavská ul. 6.
Na titulním listu uvedeno redaktoři Jar. Šimsa a Frant. Kupka.
Administrace: J. Fišer, Praha-Žižkov, Lipanská 4.
Tiskem Adolfa Novotného, Žižkov, Břetislavova ulice číslo 31.
Jednotlivá čísla vyšla pravděpodobně v měsících říjen 1925, prosinec 1925, březen 1926, duben 1926, červen 1926, listopad 1926.
Čísla měla hnědou, bílou, khaki, zelenou, béžovou a šedohnědou obálku. Titulní list a obsah byl vevázán do 6. čísla.
V 1. čísle vevázán zelený dvoulist s reklamami, mj. na knihovnu Walden. V 5. čísle vložen osmistránkový rozkládací leták nakladatele Kočího s nabídkou literatury.
Rozměr: 16x24 cm

5. ročník
podtitul na titulním listě List Ligy Lesní Moudrosti
Vychází šestkrát ročně.
Administrace: Jan Vorel, Praha VII., V Háji 1204.
Redakce: Frant. Kupka, učitel, Praha VII., Plynární 1274, Legie malých.
Vydává Československá Liga Lesní Moudrosti (Junácká obec Psohlavců a Hor. chlapců), Praha II., Petrské nábř., Skautský domov.
Tisk knihtiskárna „Orbis“, Praha XII., Fochova 62
Příspěvky (roční): do 14 let 16 Kč, do 18 let 22 Kč, nad 18 let 26 Kč, v čemž je zahrnuto i předplatné na Vatru. Sama Vatra stojí ročně 12 Kč.
Poslední číslo je označeno jako 6. Číslo 5 však nikdy nevyšlo, neboť stránkování čísla 6 plynule navazuje na číslo 4. V tomto přehledu je proto číslo 6 označeno jako dvojčíslo 5–6.
V posledním čísle vyšel titulní dvoulist s obsahem.
Do čísel 1 a 3 byl mezi poslední stranu a obálku vlepen reklamní leták. V č. 1 na knihovnu Walden, v č. 3 Bass: Klapzubova jedenáctka.
Časopis měl obálky v barvě bílá, oranžová, zelená, červená, šedá.
Rozměr: 16x24 cm

6. ročník
Vychází jako měsíčník á Kč 1,50 (ve skutečnosti však vyšla pouze 4 čísla)
Administrace: Jan Vorel, Praha VII., V Háji 1204.
Redaktor: Miloslav Vavrda, Praha XI., Karlova 27.
Tiskem Lidové knihtiskárny A. Němec a spol. v Praze II., Hybernská 7.
Jednotlivá čísla neměla obálky, společně s číslem 2 vyšla pouze jedna nažloutlá obálka, do které se měla všechna čísla VI. ročníku Vatry vkládat. Na této obálce je tiráž tohoto znění: Liga lesní moudrosti – Junácká Obec Psohlavců – Hor. Chlapců, The Woodcraft League of Czechoslovakia. Náčelník Jaroslav Šimsa, Praha I., Ulice Elišky Krásnohorské 21. Kancelář Ústředí: Praha I., Petrské nábřeží, Skautský domov.
Obsah vyšel na poslední stránce 4. čísla. Titulní list zřejmě neexistuje.
Rozměr: 17x22 cm

7. ročník
Vydává Liga čsl. woodcrafterů. Rediguje M. Seifert.
Vychází každý druhý měsíc. (v čísle 2) Vychází každý měsíc. (v čísle 4, 5; zůstalo však zřejmě jen u přání) Předplatné na celý rok 12 Kč.
Administrace Jan Vorel, Praha VII., V Háji 1204.
Tiskem Lidové knihtiskárny A. Němec a spol. v Praze II., Hybernská 7
Čísla vyšla v měsících ? 1928, ?, ?, červen, září, prosinec 1929.
Časopis měl obálky v barvě časopisu, od čísla 3 nebo 4 však byly stránkovány průběžně s časopisem.
Obsah vyšel na straně 89, poslední strana 90 obsahuje mimo jiné reklamu na vznikající knihovnu „Les“.
V posledním čísle je uvedeno: „Vatra“ ohrožena. Jediné pojítko rozptýleného našeho stáda je duchovní síla, které dává živé slovo woodcraftu – náš časopis „Vatra“. Žel, bilance za letošní rok je smutná. Máme jen 500 odběratelů a ještě všichni neplatí. Co dělat? „Vatru“ bude nutno buď zastaviti – nebo ji zachrání členové Ligy, získá-li každý nejméně 1 odběratele? Bližší v Hlasateli.
Rozměr: 17x22 cm
Údaje převzaty pouze z čísel 1, 2, 4, 5, 6.

8. ročník
podtitul na obálce List ČSL woodcraftu
podtitul na titulním listě List ČSL. woodcrafterov
Rediguje A. B. Jávor.
Vydává Liga čsl. woodcrafterů – The woodcraft League of Czechoslovakia.
Odpovědný redaktor Zdeněk Švanhal, Brno, Ra vitova 12 (zřejmě překlep – správně Raduitova či Radwitova, dnešní Marešova ulice).
Nákladem Ligy čs. woodcrafterů v Brně.
Tiskne Pokorný a spol., Brno, Pekařská 1.
Číslo má bílou obálku s modrým tiskem.
Rozměr: 16x24 cm

Z jiných pramenů

Redigována Milošem Seifertem, nesplynula s Průkopníkem, ale vychází pouze jako sborníček. (Plamen roč. I. str. 47, 1924)
Vyšlo 7 ročníků. V roce 1933 byl učiněn pokus Vatru obnovit, zůstalo však jen u ročenky (Vatra roč. 8, 1934). (Břečka, B.: Kronika čs. skautského hnutí do roku 1990, [Brno] 1999, str. 83)
Časopis Vatra byl časopisem našich woodcrafterů ve 20. letech. Zpočátku byl jeho název „Vatra zálesáckého junáctví“ a první ročník byl měsíčníkem Zálesácké ligy československé (Psohlavců). Od druhého ročníku se již časopis nazývá „Vatra lesní moudrosti“. Problémy s vydáváním však byly veliké a tak se z měsíčníku stal čtvrtletník. Po rozchodu LLM s M. Seifertem Vatra vycházela dále, redigoval ji Jar. Šimsa, pak učitel Fr. Kupka, dále Mil. Vavrda, aby se k veslu opět vrátil Miloš Seifert. Pouze však na jeden ročník. V prosinci 1929 Vatra definitivně zanikla. Poslední číslo 5. ročníku je na obálce označeno 6, ale číslování stránek přímo navazuje na číslo 4, takže číslo 5 neexistuje, nebo se jedná o dvojčíslo 5–6. (Zipss roč. XXII č. 3)
Vatra zálesáckého junáctví. Časopis českého junáctví – woodcraft. Vyd. Zálesácká liga, Praha. Roč. 1 (1922, č. 1 – 1922, do č. 9/10). 10x ročně. Od 1923, č. 1 vycházel pod názvem: Vatra lesní moudrosti. Časopis českého junáctví – woodcraft. Vyd. Československá liga lesní moudrosti, Praha. Roč. 2 (1923, č. 1) – 4 (1926, do č. 6). 4x ročně; od 1926, č. 1: 6x ročně. Od 1927, č. 1 vycházel pod názvem: Vatra. List ligy lesní moudrosti; od 1934: List čsl. woodraftu. Vyd. Junácká obec Psohlavců – Horních Chlapců, Praha; od 1931: Liga československých woodcrafterů, Brno. Roč. 5 (1927, č. 1) – 6 (1928, do č. 4), 7 (1931) – 8 (1934). 4x ročně; od 1931: ročenka. Knihovna Národního muzea Z 19 G 24 (1922-1928), Národní knihovna Praha II 57 601 (1922-1928, 1934). (Kubíček, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919-1945, Brno 2006)
Vatra. Vyd. Spolek Liga československých woodcrafterů, odp. Josef Dvořáček, Brno. Vych. 10. listopad 1931 - 29. březen 1933. Měsíčník. Uvádí Vrchní státní zastupitelství v Brně. Výskyt nezjištěn. (Kubíček, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919-1945, Brno 2006)