Almanachy podle roku vydání

1912 - 2018

Rok 1913

Výroční zpráva c. k. I. české státní reálky v Plzni za školní rok 1912/13. Plzeň: nákladem ústavu, 1913.
Výroční zpráva c. k. I. české státní reálky v Plzni za školní rok 1912/13
Plzeň: nákladem ústavu, 1913
Obálkový název: Výroční zpráva c. k. I. české státní reálky v Plzni za školní rok 1912-1913
Tisk: Knihtiskárna Bohuše Porta v Plzni
Rozměr: 17x25 cm
Stran: 72
Pozn.: Obsahuje článek Ferd. Mládka O výchově skautské. Ferdinand Mládek působil jako profesor na II. reálce v Plzni, do skautského hnutí se však zřejmě aktivně nezapojil.
Výroční zpráva o činnosti Svazu spolků a přátel pro těl. výchovu. 1913.

Rok 1915

Jarní dny junáků - českých skautů . 1915.

Rok 1921

Výroční zpráva Svazu junáků-skautů republiky Československé za rok 1920. 1921.

Rok 1922

Zahraniční zpravodaj. Vydáno u příležitosti plzeňského sjezdu S. S. RČS. 1922.
Zahraniční zpravodaj. Vydáno u přílež. plzeňského sjezdu S. S. RČS (3. odd.) Plzeň 1922, 4°, 16 s., Rozebráno
Nonni, str. 13

Rok 1924

Památník zemského sjezdu svazových skautů Moravy a Slezska. 1924.
Památník zemsk. svazového skautstva Moravy a Slezska Mor Ostrava 1924, 8°, 15 s.
Nonni, str. 12

Památník zemského sjezdu svazových skautů Moravy a Slezska. Moravská Ostrava, n. vl. 1924, 16 s.
Palivec, str. 169
Zpráva o činnosti Svazu junáků-skautů republiky Československé v období 1922-23. 1924.

Rok 1925

kol.: Jubilejní památník prvních skautů na Moravě v Uherském Brodě 1915-1925. 1925.
Junák, slavnostní číslo skautů-junáků jaroměřských. 1925.
kol.: Skautské slavnosti od 11. do 13. července 1925. Pamětní list. 1925.
Protokol VIII. valného sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých. 1925.
Na str. 153 článek Schůze skautů D. T. J.
Slavnostní list vydaný u příležitosti pětiletého trvání skautingu v Lomnici n. Pop. 1925.

Rok 1926

Výroční zpráva za léta 1924 a 1925 podaná Valnému sjezdu Svazu Junáků Skautů ČSR. 1926.
19. oddíl Svazu junáků-skautů Republiky československé Praha 1916-1926. [Praha]: [19. oddíl Svazu], 1926.
19. oddíl Svazu junáků-skautů Republiky československé Praha 1916-1926
[Praha]: [19. oddíl Svazu], [1926]
Rozměr: 13x18 cm
Stran: 8 (včetně „obálky“)

Rok 1928

Oslava desítiletého výročí 1.oddílu. 1928.
Pamětní list - pětiletí Junáctva Mladé generace Č. O. B. 1928.
Pamětní list - pětiletí „Junáctva“ Ml. generace Č. O. B., Plzeň 1928, 24 s.
Nonni, str. 12

Pamětní list Pětiletí Junáctva Mladé generace Č. O. B. (= Čs. obchodnické besedy). Plzeň, n. vl. 1928, 24 s.
Palivec, str. 169
kol.: Skaut. Almanach I. sboru Svazu skautů v Rokycanech. 1928.
Vystoupení Spartakových skautů práce na II. spartakiadě FPT. ve dnech 1., 5., 6. a 8. července 1928 v Praze na Letné. 1928.
Vystoupení Spartakových skautů práce na II. Spartakiádě F. P. T. ve dnech 1., 5., 6., 8. července 1928 v Praze na Letné. P 1928 (Fed. prol. těl.), 8°, 32 s.
Nonni, str. 13
Kotzman, A.: Zemský sjezd moravských a slezských oddílů Svazu skautů republiky čsl. 29. a 30. VI. 1928 v Brně (Všem 1.). 1928.

Rok 1929

Hlas tábora. Sborník skautů D. T. J. 1929.
kol.: Jubilejní almanach skautů Hořických. [Hořice]: [b. n.], 1929.
Jubilejní almanach skautů hořických
[Hořice]: [b. n.], 1929
Uspořádal: Redakční kruh
Tisk: Fr. Erbert v Hořicích
Rozměr: 23x31 cm
Stran: 12 stran textu, dále na začátku 4, na konci 6 nestránkovaných stran s reklamami
Chalupný, Emanuel: Pamětní list k desátému výročí práce Sboru skautů v Táboře. 1929.
Mucha, Vilém: Ve škole jarého mládí. 1929.
Vystoupení dělnických skautů na župních zájezdech FPT v roce 1929. 1929.
Mucha, Vilém: Vystoupení dělnických skautů na župních zájezdech FPT v roce 1929. Praha, FPT 1929, 28 s.
Palivec, str. 167
Deset let skautingu v Jaroměři 1919-1929. [Jaroměř]: [b. n.], 1929.
Deset let skautingu v Jaroměři 1919-1929. Vzpomínkový almanach
[Jaroměř]: [b. n.], [1929]
Uspořádal: Redakční kruh
Tisk: V. Fabingr, Jaroměř
Rozměr: 23x31 cm
Stran: 8, dále na začátku a na konci po 4 stranách reklam
Památce July Kozmačuka. 1929.

Rok 1930

kol.: Hlas tábora. Sborník skautů D. T. J. [Praha]: Ústřední rada skautů D. T. J., 1930.
kol.: Hlas tábora. Sborník skautů D. T. J.
[Praha]: Ústřední rada skautů D. T. J., 1930
Vypravili: J. Hejl a L. Relich
Ilustroval: J. Skůček
Tisk: Lidová knihtiskárna A. Němec a spol. v Praze II., Hybernská ulice čís. 7
Cena: 2 Kč
Další údaje: K slavnostem mládeže Děln. tělocvič. jednot 27.–30. června 1930.
Rozměr: 15x23 cm
Stran: 24
Pozn.: V úvodu je zmiňován stejnojmenný sborník z minulého roku a avizovány další sborníky. Zatím nedoloženo. V časopise Zlatá brána roč. 9 (1927-28) č. 2 je text: Skautské drobnosti z Olympiady (míněna II. dělnická olympiáda v červenci 1927): Skautský časopis "Hlas tábora" vycházel v 700 výtiscích, vyšel 4krát a byl vždy prodán.
Sborník obsahuje příspěvky nejrůznějšího zaměření od krátkých povídek přes tábornické rady až po organizační pokyny. Zařazení mezi příručky je proto nepřesné.
IV. sjezd západočeské župy Svazu junáků - skautů RČS. 1930.
Sjezd západočeské župy. (IV.) Plzeň 1930 (MS Svazu), 4°, 16 s., Kč 1
Nonni, str. 12
Kreitzer, Robert [redakce]: Naše cesta. 1930.
Skautské dni pořádané I. Oddílem Svazu Junáků - Skautů ve Strakonicích pod protektorátem slavné městské rady ve Strakonicích a pana posl. Rud. Berana za účasti okolních Oddílů ve dnech 5. a 6. července 1930 ve Strakonicích na Podskalí. 1930.
Kybal - Syrový, František; Novák, Jaroslav: Valný sjezd Svazu junáků-skautů R. Č. S. 22.-23. února 1930 v Praze. 1930.
Výroční zpráva o činnosti za rok 1929. [B. m.]: Župa „Přemysla Oráče“, 1930.
Výroční zpráva o činnosti za rok 1929
[B. m.]: Župa „Přemysla Oráče“, 1930
Tisk: Knihtiskárna Antonína Štromnacha v Lounech, Třída legionářů
Rozměr: 16x23 cm
Stran: 30 + 10 stran fotografické přílohy (průběžně)
kol.: Zpráva o činnosti Svazu junáků skautů republiky Československé za léta 1928 a 1929. 1930.
kol.: Skauting v Československu. 1930.

Rok 1931

El-car [Karel Jiráček]: Na proletářské frontě. Vystoupení SSP na III. federálním srazu v Praze 4.-6. července 1931. 1931.
EL-CAR (=Karel Jiráček): Na proletářské frontě. Vystoupení Spartakových skautů práce na III. federálním srazu v Praze 4.-6. července 1931. Praha, FPT 1931, 15 s.
Palivec, str. 165
Kučera, František: Skauting v menšinách. Ústí nad Labem: Župa Přemysla Oráče, 1931.
Kučera, František: Skauting v menšinách. Almanach skautské práce v prvém desetiletí 1920-1930
Ústí nad Labem: Župa „Přemysla Oráče“, 1931
Tisk: Ant. Štrombach v Lounech, Tř. legionářů
Rozměr: 11x17 cm
Stran: 88 + 50 (nestránkovaných) stran fotografií
10 let sboru skautů DTJ Židenice 1921-31. 1931.
Deset let sboru skautů DTJ Židenice 1921-1931, s 6 vyobr., Židenice 1931 (Sbor. sk. DTJ), 8°, 16 s., Kč 2
Nonni, str. 11
kol.: 10 let skautingu v Poštorné. 1931.
I. Oddíl Svazu Junáků Skautů R. Č. S. ve Strakonicích. 1931.
Tábory slovanských skautů. Praha: Svaz junáků-skautů RČS, 1931.
Tábory slovanských skautů (Slovanské jamboree)
Praha, Svaz junáků-skautů RČS, 1931
Obálkový název: Tábory slovanských skautů. Praha 1931
Tisk: Pokrok, Praha
Cena: 12 Kč
Rozměr: 20x24 cm
Stran: 9 stran textu, poté dalších 51 nestránkovaných stran s fotografiemi
Mucha, Vilém: 10 let FPT 1921-1931. 1931.

Rok 1932

Památník skautské župy Jiráskovy vydaný ke krajskému sjezdu a župním závodům ve dnech 14.-16. května 1932 v Jaroměři. 1932.
Věstník skautské župy Jiráskovy. 1932.
Budou-li prokázána další čísla Věstníku, bude přeřazen do časopisů.
Novák, Jan: Zpráva o činnosti Svazu junáků skautů republiky Československé za léta 1930 a 1931. 1932.
Petr Molík uvádí ve svém "Zpravodaji sběratelů mládežnických odznaků" č. 14 a 16 jako jeden z pramenů i "Výroční zprávu Svazu za rok 1934". Zatím nedoloženo.
Skautské majales. Rokycany: Místní sdružení Svazu junáků skautů R. Č. S., 1932.
Skautské majales
Rokycany: Místní sdružení Svazu junáků skautů R. Č. S., [1932]
Rozměr: 23x31 cm
Stran: 12, dále na začátku a na konci po 4 stranách reklam

Rok 1933

kol.: Památník vydaný místním sdružením Svazu junáků - skautů RČS. v Rokycanech k župním skautským slavnostem ve dnech 3.-5. června 1933 v Rokycanech. Rokycany: Místní sdružení Svazu junáků-skautů RČS, 1933.
Památník vydaný Místním sdružením Svazu junáků-skautů RČS. v Rokycanech k župním skautským slavnostem ve dnech 3.-5. června 1933 v Rokycanech
Rokycany: Místní sdružení Svazu junáků-skautů RČS, [1933]
Obálkový název: Rokycany 1933
Tisk: Jos. B. Zápotočný, Rokycany
Rozměr: 18x24 cm
Stran: obálka, poté samostatná vlepená úvodní stránka na odlišném papíře, dále 20 stran, z toho 7 stran reklamy (nestránkováno)
kol.: Památník vydaný Místním sdružením Svazu Junáků Skautů R. Č. S. v Dobrušce. 1933.
kol.: Sbor Svazu Junáků-Skautů RČS. 5. III. Březnice. 1933. 1933.
Župní sraz Riegrovy župy Svazu junáků-skautů RČS v Liberci 1933. Liberec: nákladem libereckých skautů, 1933.
Župní sraz Riegrovy župy Svazu junáků-skautů R. Č. S. v Liberci 1933
Liberec: nákladem libereckých skautů, 1933
Sestavili: JUC. Erva Dlouhý, prof. Jar. Tomsa
Rozměr: 9x13 cm
Stran: 16
Kongres národů - Skautské dny v Hranicích dne 5. a 6. července 1933. Hranice: Místní sdružení Svazu Skautů, 1933.
Kongres národů. Skautské dny v Hranicích dne 5. a 6. července 1933
Hranice: Místní sdružení Svazu Skautů, [1933]
Obálka: Mateičuk Oskar
Tisk: Družstvo knihtiskárny v Hranicích
Rozměr: 15x23 cm
Stran: 28 (část každé stránky tvoří reklamy)
S modrou oblohou. 1933.
10. oddíl „Táborníků“ při Svazu Junáků Skautů v RČS. v Plzni. Prvá výroční zpráva za rok 1932. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1933.
10. oddíl „Táborníků“ při Svazu Junáků Skautů v RČS. v Plzni. Prvá výroční zpráva za rok 1932
[Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], [1933]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 21x34 cm
Stran: 12 (nestránkováno)

Rok 1934

Almanach Krajem šesti řek. 1934.
Skautský almanach vydaný při příležitosti otevření skaut. domova v Hradci Králové. 1934.
15 let skautingu v Prostějově. Prostějov: Místní sdružení Svazu Junáků-skautů, 1934.
15 let skautingu v Prostějově. 1919-1934
Prostějov: Místní sdružení Svazu Junáků-skautů, [1934]
Obálka: B. Komárek
Obálkový název: 1919-1934
Tisk: Jindřich Adámek v Prostějově
Další údaje: Vydánu u příležitosti Župního sjezdu v Prostějově
Rozměr: 15x23
Stran: 30 + 6 stran reklam na konci
II. výroční zpráva T. 10. 1933. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1934.
II. výroční zpráva T. 10. 1933
[Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], [1934]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 21x33 cm
Stran: 12 + obálka (nestránkováno)

Rok 1935

Němec, František [sestavil]: Buď připraven. Hodonský skaut. Hodonín: Sbor Svazu junáků skautů a skautek Č. S. R., 1935.
Němec, František: Buď připraven. Hodonský skaut
Hodonín: Sbor Svazu junáků skautů a skautek Č. S. R., 1935
Upravil: František Němec, zást. okres. zpravodaje Hodonín
Tisk: knihtiskárna R. Fencla v Hodoníně
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 64, z toho vlastního textu 53, zbytek reklamy
kol.: Československý skauting. Praha: nákladem vlastním, 1935.
Československý skauting. Zpráva o činnosti Svazu junáků skautů a skautek republiky československé
Praha: nákladem vlastním, 1935
Tisk: „Blahoslav“, Praha II., Krakovská 7
Rozměr: 15x23 cm
Stran: 32
Hrabák, Jar. [upravil]: Památník sjezdu a závodů východočeské župy Jiráskovy Svazu skautů RČS ve dnech 8.-10. června 1935 v Pardubicích. 1935.
Sraz župy Riegrovy SJS a S RČS v Ml. Boleslavi 8.-10. 6. 1935. 1935.
Sraz zupy Riegrovy SJS. a S. RČS v Ml. Boleslavi 8.-10. 6. 1935. Ml. Boleslav 1935 (Sbor Svazu), 8°, 20 s., Kč 1
Nonni, str. 12

Sraz župy Riegrovy SJS a skautek RČS v Mladé Boleslavi. 8. 10. 1935. Mladá Boleslav, Sbor SJS 1935, 20 s.
Palivec, str. 172
kol.: 20 let uherskobrodského skautingu stan. 1935.
Kraus, František [sestavil]: 85 let prvního presidenta RČS Dr. T. G. Masaryka 1850-1935. 1935.
85 let prvního presidenta ČSR dra T. G. Masaryka 1850-1935. Uspořádal Fr. Kraus, perokresby J. Krejčího. Blatná 1935 (Sbor Svazu), 8°, 16 s.
Nonni, str. 13
III. výroční zpráva T. 10. 1934. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1935.
III. výroční zpráva T. 10. 1934
[Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], [1935]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 21x34 cm
Stran: 15 + 1 str. píseň Naše chata s notami + obálka (nestránkováno)
Statistika a přehled činnosti Sboru Svazu junáků skautů a skautek RČS. v Hodoníně. 1935.
Obálkový název: Hodonský skaut

Rok 1936

Almanach sboru junáků skautů a skautek Čs. republiky v Poličce 1918-1936. 1936.
Almanach sboru junáků skautů a skautek Čs. republiky v Poličce 1918-1938, 16 s.
Palivec, str. 163
Dělnické tělocvičné jednoty v době světové krise hospodářské. 1936.
Dvacet pět let čs. skautingu (Frýdek-Místek). 1936.
Dvacetpět let čs. skautingu - 15 let okresu Frýdek-Místek za účasti žup: Pohraniční Petra Bezruče, Valašské a Jesenické... (oslaví místní skaut v rámci Zemského skautského sjezdu... dne 30. května 1936...) Místek, SBS 1936, 10 s.
Palivec, str. 165
Osma hlásí. 1936.
Osma hlásí. K pětiletí oddílu. Plzeň 1936 (8. odd. Svazu), 4°, 5 listů. Cyklostyl, Kč 1
Nonni, str. 11
Průkopník. Skautské číslo k zemským jubilejním slavnostem ve Zlíně. 1936.
Průkopník. Zlín, 39. odd. O. S. SJS 1936.
Skautské číslo k zemským jubilejním slavnostem ve Zlíně 1936.
Palivec, str. 170
Gabrle, Stanislav; Relich, Josef; Vrátný, Vít [sestavil]: Župní sraz Riegrovy župy Svazu junáků skautů a skautek RČS v Hořicích v Podkrkonoší. 1936.
IV. výroční zpráva 1935. T 10. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1936.
IV. výroční zpráva 1935. T 10
[Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], [1936]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 21x34 cm
Stran: 13 + 1 str. ilustrace Slunorak + obálka (nestránkováno)
Jubilejní zemský sjezd Svazu Junáků Skautů a Skautek RČS. ve Zlíně. [Zlín]: Sjezdový výbor země Moravskoslezské, 1936.
Jubilejní zemský sjezd Svazu junáků skautů a skautek RČS. ve Zlíně od 30. května do 2. června 1936
[Zlín]: Sjezdový výbor země Moravskoslezské, [1936]
Obálkový název: Zlín skautům
Tisk: „Tisk“ Zlín
Rozměr: 14x19 cm
Stran: 32
Protokol XI. valného sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých. 1936.
Na str. 202-220 článek VI. sjezd vůdců skautů D. T. J.

Rok 1937

Almanach Krajem šesti řek. 1937.
kol.: Branný sraz župy Riegrovy Svazu junáků skautů a skautek RČS. Jičín: [b. n.], 1937.
Branný sraz župy Riegrovy Svazu junáků skautů a skautek RČS.
Jičín: [b. n.], 1937
Obálkový název: Branný sraz skautské župy Riegrovy v Jičíně 1937
Tisk: Knihtiskárna Jaroslava Holinky v Jičíně
Rozměr: 12x15 cm
Stran: 20 + na konci vlepený list „Soupis táborů Jičínského sboru 1912-1936“
Patnáct let jednotářského skautingu. 1937.
Patnáct let jednotářského skautingu (DTJ) VIII. kraje: Na Ostravsku, Valašsku a Kopřivnicku. 1922-1937. Buď připraven! Moravská Ostrava, VIII. kraj skautů DTJ 1937, 15 s.
Palivec, str. 169
Charvát, Josef: Skaut-junák svému protektoru. 1937.
Charvát, Josef: Skaut-junák svému protektoru. Zemřel náš protektor president Osvoboditel T. G. Masaryk. Praha, SJS 1937, 4 s.
Stať Vděčně vzpomínáme napsal Ant. B. Svojsík.
Palivec, str. 165
Skautský almanach vydaný při příležitosti župního sjezdu a závodů Jiráskovy župy SJS a S v Hradci Králové. 1937.
Skautský almanach vydaný při příležitosti župního sjezdu a závodů Jiráskovy župy SJS a skautek v Hradci Králové 15.-17. 5. 1937. Hradec Králové, n. vl. 1937, 40 s.
Palivec, str. 171
5. výroční zpráva 1936. T 10. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1937.
5. výroční zpráva 1936. T 10
[Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], [1937]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 21x34 cm
Stran: 17 + obálka (jednostranně, nestránkováno)

Rok 1938

kol.: Almanach místního sdružení a sboru junáků skautů a skautek RČS v Hlinsku v Č. 1918-1938. 1938.
Obálkový název: 20 let skautingu v Hlinsku v Č.
Almanach župního sjezdu a branného srazu ve dnech 4.-6. června 1938 v Josefově. 1938.
Dvacet let skautingu ve službách republiky (1918-1938) - Župní sjezd Jiráskovy župy Svazu junáků skautů a skautek RČS. Josefov, n. vl. 1938, 40 s.
Almanach župního a branného srazu, konaného ve dnech 4.-6. června 1938.
Palivec, str. 164
Dvacet roků skautingu ve službách republiky. Výroční zpráva SJS RČS za r. 1936-37. 1938.
Dvacet roků skautingu ve službách republiky. Výroční zpráva Svazu junáků skautů a skautek RČS za r. 1936-1937 s il. P 1938 (Sk. Ed. Sv.), 8°, 96 s. Kč 3
Nonni, str. 28-29
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Osmička v životě a historii. 1938.
Nonni: Osmička v životě a historii. Kousek z historie a života 8. odd. sk. SJS a S RČS v Brně. S výzd. J. Dufka. Brno 1938 (8. odd.), 8°, 24 s. Cyklost. Kč 3
Nonni, str. 33
Radostná služba. 1938.
Radostná služba. Břeclav, Katoličtí skauti-roveři 1938, 12 s.
Palivec, str. 170
Skauting ve službách republiky. 1938.
Kalaš, Josef [vypravil]: Skauting ve službách republiky 1918-1938. Rokycany: I. oddíl Svazu junáků-skautů RČS, 1938.
Kalaš, Josef [vypravil]: Skauting ve službách republiky 1918-1938
Rokycany: I. oddíl Svazu junáků-skautů RČS, 1938
Tisk: Vladimír Bartoš, nájemce Antonín Kovařík, Rokycany
Rozměr: 15x22 cm
Stran: 28, z toho 14 reklamy
kol.: Skautská stráž pod Jeseníky. 1938.
Skautské výkony. 1938.
Skautské výkony. Plzeň, 3. kraj DTJ 1938, 5. s.
Ze slavnosti 3. kraje DTJ v Plzni.
Palivec, str. 171
Večeřek, Břetislav [redigoval]: Slezští skauti Svazu junáků skautů a skautek RČS. svým přátelům. Moravská Ostrava: Místní sdružení SJS. a S. RČS, 1938.
Slezští skauti Svazu junáků skautů a skautek RČS. svým přátelům
Moravská Ostrava: Místní sdružení SJS. a S. RČS, 1938
Redigoval: Břetislav Večeřek za spolupráce Boh. Patera a J. Fibingra
Tisk: Moravskoslezská knihtiskárna v Mor. Ostravě, Třída československých legií 36
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 32, z toho poslední strana pouze reklamy
Židovská mládeži, představujeme se Ti... 1938.
Židovská mládeži, představujeme se Ti... Praha, Svaz židovských skautů v ČSR Techelet Lavan 1938, 8 s.
Techelet Lavan (modrobílí skauti), junácká organizace vzniklá za první republiky v Praze.
Palivec, str. 175
VI. výroční zpráva 1937. T 10. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1938.
VI. výroční zpráva 1937. T 10
[Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], [1938]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 21x34 cm
Stran: 19 + obálka (jednostranně, nestránkováno)

Rok 1939

Dvořák, Jiří [redakce]: Rok 1938. Výroční zpráva o činnosti junáckého střediska v Praze VIII. - Kobylisích. 1939.
VII. výroční zpráva 1938 T 10. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1939.
VII. výroční zpráva 1938 T 10
[Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], [1939]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 21x34 cm
Stran: 19 + obálka (jednostranně, nestránkováno)

Rok 1940

8. výroční zpráva 10. T. 1939 . [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1940.
8. výroční zpráva 10. T. 1939
[Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], [1940]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 22x35 cm
Stran: 16 + obálka (jednostranně)

Rok 1945

Harák, A. V.: Odkaz rodné zemi. 1945.
Malásek, Zdeněk: Vzpomínky na II. státní kurs pro junácké vedoucí v Hor. Černošicích. 1945.
kol.: 25 let Junáka v Horažďovicích 1920-1945. 1945.
Katalog pro dny mládeže v Klatovech konané ve dnech 1. - 9. září 1945. 1945.
Pod záštitou MNV a ONV. Obsahuje vesměs skautské články.
kol.: Sborník vzpomínek 19. XI. 1939-1945. [Praha]: Jednačtyřicítka, Junácké středisko INKA, 1945.
Sborník vzpomínek 19. XI. 1939-1945
[Praha]: Jednačtyřicítka, Junácké středisko „INKA“, [1945]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: obálka 24x33 cm, vnitřek 21x30 cm
Stran: 14, tištěno pouze z jedné strany, str. 3-4 tištěna oboustranně. Nestránkováno.
kol.: Skautské slavnosti 7.-9. září 1945 v Klatovech. Klatovy: Okresní rada skautů, 1945.
Skautské slavnosti 7.-9. září 1945 v Klatovech
Klatovy: Okresní rada skautů, [1945]
Tisk: Karel Krutský, Klatovy
Další údaje: Slavnostní číslo k oběžníku čís. 5
Rozměr: 15x21 cm (?)
Stran: 8
Tábor na „Větrné stráni“. 1945.

Rok 1946

kol.: I. oblastní junácké slavnosti 29.-30. června 1946 v Jihlavě. 1946.
kol.: Jubilejní junácké slavnosti v Chotěboři. 1946.
Mluvím k Vám... Památník na Františka Sadílka ubitého v Mauthausenu. 1946.
Sborníček vydán péčí pozůstalých, přátel a Junáka v Kamenici n. L. ke dnům oslav založení a odhalení pomníku v Kamenici 28. června 1946.
kol.: Památník Junáckého střediska Javor v Čes. Třebové. Česká Třebová: Junácké středisko „Javor“, 1946.
Památník Junáckého střediska „Javor“ v Čes. Třebové
Česká Třebová: Junácké středisko „Javor“, 1946
Obálka: St. Víša
Obálkový název: Středisko Javor Česká Třebová
Tisk: Josef Horák v České Třebové
Administrace: F. Navara, knihařství v České Třebové
Další údaje: Vydáno u příležitosti otevření „Junáckého domova Fr. Dostála“
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 32, z toho vlastního textu 22, zbytek reklamy
Skautský večer pořádaný 1. oddílem Junáka ve Velkém Meziříčí dne 2. května 1946. 1946.
Skautský večer pořádaný 1. odd. Junáka ve Velkém Meziříčí dne 2. května 1946 ve 20 hod. v sokolovně. Velké Meziříčí, Junák 1946, 8 s. U příležitosti 10 let trvání oddílu (1936-1946).
Palivec, str. 172
Talík, Alois Fr. [a kol.]: Sport a tělovýchova v pohraničí. 1946.
Pozn.: Tato kniha vyšla v nezměněné podobě též pod názvem Almanach sjednocené tělovýchovy a sportu.
kol.: Třináctka vzpomíná. Praha: XIII. středisko Junáka, 1946.
Třináctka vzpomíná. Hrst vzpomínek XIII. střediska Junáka v Praze k desetiletému výročí založení
Praha: XIII. středisko Junáka, 1946
Náklad: 300 výtisků
Další údaje: Hrst vzpomínek, které vydalo XIII. středisko Junáka v Praze k desetiletému výročí založení Třináctky v listopadu 1946 v Praze v redakci Smolničky, jako soukromý tisk nákladem 300 výtisků.
Rozměr: 15x22 cm
Stran: 63 + 5 nestránkovaných listů s fotografiemi
V den sv. Jiří, ochránce junáků celého světa, posíláme skautský pozdrav... 1946.
V den sv. Jiří, ochránce junáků celého světa posíláme skautský pozdrav... Č. Budějovice, Edice Manitou 1946, 7 s.
Palivec, str. 174
kol.: Vatra. Jubilejní památník prvních moravských junáků v Uh. Brodě. Uherský Brod: Středisko Junáka, 1946.
Vatra. Jubilejní památník prvních moravských junáků v Uh. Brodě
Uherský Brod: Středisko Junáka, [1946]
Odpovědný redaktor: Liboslav Švach
Ilustroval: Vladimír Babula a Jan Chválek
Obálkový název: Vatra. Jubilejní památník prvních moravských junáků. 30 let uherskobrodského skautingu 1915-1945
Název v tiráži: Vatra, jubilejní památník prvních moravských junáků 1915-1946, vydaný u příležitosti třicetiletého výročí trvání skautingu v Uh. Brodě střediskem Junáka v Uh. Brodě.
Tisk: Bratři Malí v Napajedlích
Další údaje: V názvu v tiráži je zřejmě omylem uveden rok 1946. Almanach ale vyšel skutečně až v tomto roce, neboť tiráž obsahuje údaj „povoleno ministerstvem informací v Praze čís. 43286-III. z 1. dubna 1946“.
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 12
kol.: Výroční zpráva X. střediska Junáka Radim okrsek Kolín-venkov. 1946.
Dvořák, Jiří [Sopka, uspořádal]; Průcha, Karel [uspořádal]: I. sjezd výchovného odboru Junáka a junáckých profesorů a učitelů. Praha: Výchovný odbor junáckého kmene Junáka, ústředí skautské výchovy, 1946.
I. sjezd výchovného odboru Junáka a junáckých profesorů a učitelů
Praha: Výchovný odbor junáckého kmene Junáka, ústředí skautské výchovy, [1946]
Uspořádal: Jiří Dvořák - Sopka a Karel Průcha
Název v tiráži: I. sjezd Výchovného odboru Junáka v Praze 1. a 2. XII. 1945
Tisk: Rotan, Lucerna (rozmnoženo)
Rozměr: 21x29 cm
Stran: 40
Choura, D.: 15. výročí založení Junáka v Milovicích. Milovice: b. n., 1946.
15. výročí založení Junáka v Milovicích
[Milovice]: [b. n.], [1946]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 25x32 cm
Stran: 15

Rok 1947

kol.: Almanach let 1945-1947 (Žabovřesky 74. a 23. dívčí odd.). 1947.
kol.: Almanach let 1945-1947 (Žabovřesky 74.oddíl). 1947.
Almanach prvního oblastního srazu 17. oblasti poještědské v Liberci 1947. 1947.
kol.: Československo na Jamboree Míru Francie 1947. 1947.
kol.: Dvojka Praha 1916-1947. 1947.
kol.: JUNÁK středisko Nový Jáchymov. 1947.
Šabacký, Josef: Nezapomeneme... Památník osmi členů 14. O. S. ve Znojmě, kteří padli ve druhé světové válce. 1947.
Šabacký, Josef: Nezapomeneme... Památník osmi členů 14 klubu old skautů ve Znojmě, kteří padli ve druhé světové válce. Znojmo, 14. klub old skautů 1947, 45 s., il.
Palivec, str. 174
kol. [Redakční kroužek SPJ a Junáka v Čáslavi, sestavil]: Pamětní almanach k slavnostnímu otevření Junáckého domova v Čáslavi. 1947.
Pamětní almanach k slavnostnímu otevření Junáckého domova v Čáslavi 28. září 1947
Čáslav: SPJ Čáslav, 1947
Sestavil: Redakční kroužek SPJ a Junáka v Čáslavi
Obálka a linoleořez: Slávek Vodochodský a Karel Kalina
Obálkový název: Junák Čáslav září 1947
Tisk: Josef Frengl, Čáslav
Vydání: 1.
Cena: 10 Kčs
Rozměr: 15x20 cm
Stran: 68, z toho vlastního textu 44, zbytek reklamy
kol.: Sborník vydaný k prvému oblastnímu sjezdu junáků a skautek oblasti Benešovské. 1947.
Obálkový název: Prvý sjezd junáků a skautek oblasti Benešovské
Kolář, O.: 25 let skautingu ve Zlíně. 1947.
Burešová, E. [a kol.]: Jeden z nich. 1947.
Sborník pardubického Junáka. 1947.

Rok 1948

kol.: Junácký památník jubilejních oslav 25 let trvání skautingu v Třebíči. 1948.
kol.: Sjezd a závody Jiráskovy oblasti Junáka v Králíkách pod Sněžníkem ve dnech 15., 16. a 17. května 1948. 1948.
Sjezd a závody Jiráskovy oblasti Junáka v Králíkách pod Sněžníkem ve dnech 15., 16. a 17. května 1948
Králíky pod Sněžníkem: Sdružení přátel Junáka, 1948
Obálkový název: Junák - středisko v Králíkách zve Vás srdečně na Závody a sjezd východočeské – Jiráskovy skautské oblasti v Králíkách pod Sněžníkem ve dnech 16.-17. května 1948
Tisk: Josef A. Schiller, graf. ústav a papír. prům. nár. spr. v Králíkách p. Sněž.
Vydání: 1.
Náklad: 4000 výt.
Rozměr: 15x20 cm
Stran: 12 + 12 stran reklam na konci
25 let skautingu Světlá n. S. Světlá nad Sázavou: Junák, 1948.
Doležal, Bedřich; Čermák, Otakar: 25 let skautingu Světlá n. S.
Světlá nad Sázavou: Junák, [1948]
Obálkový název: Junácké dny Světlá nad Sázavou 11. - 12. září 1948
Tisk: St. Lankaš, Světlá n. S.
Rozměr: 21x15 cm (na šířku)
Stran: 24 (z toho 6 stran reklam)

Rok 1949

kol.: Sborník Jednačtyřicítky 1939-1949. 1949.
Sborník Jednačtyřicítky 1939-1949
[Praha]: [nákladem vlastním], [1949]
Vydání: 1.
Rozměr: 14x20 cm
Stran: 24, nestránkováno
Pozn.: Existují dvě varianty obálky - tištěná na tužším papíře, cyklostylovaná na obyčejném. Vnitřek je v obou případech cyklostylovaný.

Rok 194?

Talík, Alois Fr. [a kol.]: Almanach sjednocené tělovýchovy a sportu. 194?.
Pozn.: Jedná se o knihu Sport a tělovýchova v pohraničí (1946), vydanou pod jiným názvem. Jinak jsou zřejmě totožné.

Rok 1950

Batelka, Josef [a kol.]: Bratři nezapomeňte. Vzpomínkový almanach 2. oddílu Junáka Plánice. [Plánice]: [nákladem vlastním], 1950.
Bratři nezapomeňte. Vzpomínkový almanach 2. odd. Junáka Plánice
[Plánice]: [nákladem vlastním], 1950
Tisk: rozmnoženo
Edice: Zvláštní vydání „Orlího pera“.
Další údaje: Většinu textů zřejmě napsal vedoucí oddílu Josef Batelka.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 48 (nestránkováno) + obálka

Rok 1968

Čáka, Jan [Bažant, uspořádal]: Brdským skautům. Příbram: 2. oddíl Junáka, 1968.
Brdským skautům
Příbram: 2. oddíl Junáka, 1968
Redakce: Jan Čáka - Bažant
Ilustroval: J. Č. [Jan Čáka]
Grafická úprava: Václav Veselý - Smolař
Tisk: rozmnoženo
Vydání: 1.
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 8
kol.: Cesta Dvojky. [Příbram]: [nákladem vlastním], 1968.
Cesta Dvojky. Bulletin o obnovené činnosti 2. oddílu Junáka v Příbrami
[Příbram]: [nákladem vlastním], 1968
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 36
Makásek, Ivan [Medvěd - Hiawatha]: Stezkou Neskenonu. 1968.

Rok 1969

kol.: Junácká ročenka skautských oddílů Teplicka. 1969.
kol.: Padesát let příbramského skautingu 1919-1969. 1969.
kol.: 50 let Junáka ve Vyškově. 1969.
Skautský almanach vydaný u příležitosti otevření junáckých kluboven v Hradci Králové v červnu 1969. 1969.
kol.: 30 let skautingu na Spořilově. 19. listopad 1939-1969. [Praha]: Jednačtyřicítka, 1969.
30 let skautingu na Spořilově. 19. listopad 1939-1969
[Praha]: Jednačtyřicítka, [1969]
Tisk: obálka a jeden list s fotografiemi tištěný, zbytek rozmnožený
Vydání: 1.
Další údaje: Almanach k 30. výročí založení 41. oddílu skautů a 25. výročí vzniku 41. střediska „Inka“
Rozměr: 22x30 cm
Stran: 13 samostatných listů (stránkování velmi špatně čitelné, tištěno pouze po jedné straně), dále vložen jeden list s fotografiemi
Štáfl, E. [Káj]: 50. výročí Junáka v Havlíčkově Brodě 1919-1969. 1969.

Rok 1970

Munzar, B.; Veselý, S.: Dvůr Králové. 1970.
Kosňovský, E.: 50 let Junáka v Hranicích. 1970.

Rok 1971

Vavrda, Miloslav [uspořádal]: Devadesát let života Ferdinanda Krcha, zasloužilého učitele. 1971.
2. stezkou Neskenonu. 1971.

Rok 1974

Echo - desátý rok karvinské TROJKY 1973-1974. 1974.
Oddíl vznikl v první polovině 60. let a v letech 1968-1970 byl junácký.
3. stezkou Neskenonu. 1974.

Rok 1977

4. stezkou Neskenonu. 1977.

Rok 1978

Ostříž. U příležitosti 10. výročí založení vydává 6. odd. Ostříži Olomouc. 1978.
Oddíl vznikl v roce 1968 jako junácký.

Rok 1979

Třináct letokruhů - historie D. T. O. - 7. dívčího Praha. 1979.
Oddíl vznikl ještě před rokem 1968 a v letech 1968-1970 byl junácký.

Rok 1980

Almanach II. 1932-1935. 1980.
Podtitul: Příběhy a vzpomínky z historie 16. oddílu Svazu junáků-skautů v Brně-Žabovřeskách.
5. stezkou Neskenonu. 1980.

Rok 1982

Čilouš: Historie turisticko-tábornického oddílu Žáby. Díl I. (1979-1982). 1982.
Oddíl vznikl v roce 1979 z popudu odchovanců skautského oddílu. Po roce 1989 se začlenil do Junáka.

Rok 1983

Historie turisticko-tábornického oddílu Žáby rok 1982-83. 1983.

Rok 1985

Almanach III. 1936-1940. 1985.
Podtitul: Vzpomínky na Šestnáctku.

Rok 1988

Vodácký oddíl Albatros Nové Město nad Metují. 20 let. 1988.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 6 (skládačka)
Pozn.: Oddíl po roce 1989 přešel do Junáka.

Rok 198?

Almanach 1. 1919-1931. 198?.
Týká se 16. oddílu Brno-Žabovřesky.