Exilová literatura podle roku vydání

1912 - 2019

Rok 1942

Anglie nás svádí. Anglie: Archivní oddělení 1. čs. samostatné brigády ve Velké Briátnii, 1942.
Napsal a nakreslil voják-světoběžník [Velen Fanderlik].
Na straně 30 autor popisuje své setkání s anglickými skauty (včetně ilustrace).

Rok 1944

Fanderlik, Velen: Skautská prakse. Ottawa: The Canadian General Council of The Boy Scouts Association, 1944.
Fanderlik, Velen: Skautská prakse
Ottawa: The Canadian General Council of The Boy Scouts Association, 1944
Sestavil: Podle tabulek lesních škol Svazu Skautů RČS Dr. Velen Fanderlik
Vydání: 3., přepracované (ve skutečnosti čtvrté)
Další údaje: Nakreslil autor za války 1939-19.. „kdesi v Anglii“. Vydal jako dar československým skautům The Canadain General Council of The Boy Scouts Association. Na obálce Londýn – Ottawa.
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 33 (tištěno jednostranně, titulní list nestránkován)
Pozn.: Od vydání z roku 1945 se liší právě jen tímto letopočtem na titulním listu.

Rok 1945

Fanderlik, Velen: Skautská prakse. Ottawa: The Canadian General Council of The Boy Scouts Association, 1945.
Fanderlik, Velen: Skautská prakse
Ottawa: The Canadian General Council of The Boy Scouts Association, 1945
Sestavil: Podle tabulek lesních škol Svazu Skautů RČS Dr. Velen Fanderlik
Vydání: 3., přepracované (ve skutečnosti páté)
Další údaje: Nakreslil autor za války 1939-19.. „kdesi v Anglii“. Vydal jako dar československým skautům The Canadain General Council of The Boy Scouts Association. Na obálce Londýn – Ottawa.
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 33 (tištěno jednostranně, titulní list nestránkován)
Pozn.: Od vydání z roku 1944 se liší právě jen tímto letopočtem na titulním listu.

Rok 1954

Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Mezi skauty - junáky. Stuttgart: Čs. dálková škola v exilu, 1954.
Kratochvil, Josef: Mezi skauty – junáky
Má vlast, řada Zábavná literatura, sv. 10.
(Nedoloženo, spolehlivě neověřeno.)
in: Zach, Aleš: Kniha a český exil 1949-1990. Praha: Torst, 1995, str. 31

Kratochvil, Josef: Mezi skauty – junáky / Josef Kratochvil. – 3. vyd. – Stuttgart: Čs. dálková škola v exilu. – (Zábavná literatura, sv. 10).
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 132

Rok 1955

Jak skautovat v exilu. I. Londýn: Skaut-Exulant, 1955.
Jak skautovat v exilu. I.
Londýn: Skaut-Exulant, [1955?]
Tisk: rozmnoženo
Další údaje: Na obálce: Čsl. Old-Skaut v exilu. Příležitostný zpravodaj (u některých exemplářů tento přetisk chybí). Pomocná publikace Skauta-Exulanta.
Zasílá se pouze v nejmenším počtu 5ti výtisků za cenu 50 centů za výtisk, kromě poštovného. Notová příloha ve velkém formátu se zasílá jen exilovým skautským jednotkám, které vykazují určitou práci – skautským hlídkám, rodinám, oddílům, smečkám vlčat a. p. Objednávky: FCI 4, Holland Road, London, W 14 – Skaut Exulant.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 27

Rok 1956

Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Skaut - stopař v exilu. [Mnichov]: [Josef Kratochvil], 1956.
Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Skaut-stopař v exilu. Stopařský zápisník skautů a skautek z ČSR se záznamy a náčrty z vlasti a z celého svobodného světa. I.
[Mnichov]: [Josef Kratochvil], 1956
Obálkový název: Stopařský zápisník I. (natištěno razítkem)
Tisk: Obálka tištěná, vnitřek cyklostyl.
Edice: Lucernička
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 14

Rok 1957

Pitter, Přemysl: Vzájemná pomoc. Stuttgart: Československá dálková škola v exilu, 1957.
Pitter, Přemysl: Vzájemná pomoc
Stuttgart: Československá dálková škola v exilu, [1957]
Tisk: rozmnoženo
Další údaje: Oběžník č. 50 (Mravní a náboženská výchova). Též jako příloha časopisu Skaut-exulant. Korespondenci řiďte na vedení dálkové školy: Dr. Josef Kratochvil, Stuttgart, Postfach 1134
Rozměr: 14x20 cm
Stran: 7

Rok 1959

Má vlast. Pracovní čítanka dětí čs. dálkové školy v exilu. I. díl. [Stuttgart?]: Čs. dálková škola, 1959.
Má vlast. Pracovní čítanka dětí čs. dálkové školy v exilu. I. díl
[Stuttgart?]: Čs. dálková škola, 1959
Upravil: Univ. docent Dr. Josef Kratochvil
Obálka: H. Dommermuth, H. Kroker
Tisk: W. Kirchhoff, Stuttgart-Bad Cannstatt
Edice: Kamenný krb – Knihovna Čs. dálkové školy v exilu
Další údaje: Zpracováno podle osnov z první republiky. Upraveno pro potřeby exilu. Vytištěno v 300. výročí vydání ORBIS PICTUS. Za spolupráci a rady děkuji: Ing. Vl. Aubrechtovi, Orestu Černěkovi, pí. Marii Bělohrádkové, Francie; P. Lad. Dittrichovi, Dr. Velenu Fanderlíkovi, Kanada, Prof. Dr. M. Gessmannovi, USA, P. Vojtěchu Hrubému, Řím, Dr. Ant. Kratochvilovi, pí. Anně Kvapilové, Norsko, Jirce a L. Mužákovi, Afrika, Josefu Němečkovi, pí. Marii Paille, Dr. Jánu Papánkovi, USA, Přemyslu Pitterovi, Dr. Zdeňku Sudovi, Dr. Lub. Stoličkovi, pí. Stehli-Pánkové, Švýcary, Dr. Robertu Vlachovi, Dr. Ivanu Táborskému. Copyright by: Čs. dálková škola, 1958
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 200
Pozn.: Obsahuje mj. úryvek z Foglarovy knihy Pod junáckou vlajkou.

Rok 1960

Má vlast. Pracovní učebnice Čs. dálkové školy v exilu. II. Díl. – 1. Část. Božena Houdková a spolupracovníci: Dějepis Československa. Stuttgart, München: Čs. dálková škola, Čs. uprchlický výbor, 1960.
Má vlast. Pracovní učebnice Čs. dálkové školy v exilu. II. Díl. – 1. Část. Božena Houdková a spolupracovníci: Dějepis Československa.
Stuttgart, München: Čs. dálková škola, Čs. uprchlický výbor, 1960
Vydal: Čs. dálková škola Stuttgart, Fach 1134, Čs. uprchlický výbor, München, Elisabethstr. 34
Tisk: Tiskárna Kirchhoff, Stuttgart – Bad Cannstatt
Edice: Kamenný krb – Knihovna Čs. dálkové školy v exilu, Sv. 3 (na obálce Edice Kamenný krb – Josef Kratochvil).
Další údaje: Vydáno v roce uprchlíků a v Masarykově roce 1960. Za spolupráci děkuji: nejmenovanému význačnému pedagogu v ČSR; autorce hlavní části pí. B. Houdkové, pí. Marii Bělohrádhové (Francie), Dr. Velenu Fanderlíkovi (Kanada), Dr. Ant. Krachovílovi (Záp. Německo), Jirce Mužíkové (Jižní Afrika), Janu Němečkovi (Rakousy), Jos. Němečkovi (Záp. Německo), Přemyslu Pitterovi (Záp. Německo), Dr. Frant. Polákovi (USA), F. C. Štěrbovi (Brazílie) a dalším nejmenovaným spolupracovníkům.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 50
Pozn.: Obsahuje foto s popisem: Vlajka „Skaut-junák-exulant“ byla v době světové výstavy 1958 často nesena ulicemi Bruxelles.

Rok 1962

Jemar, Jurja [Josef Kratochvil]: Rjúk und seine Rentiere. Sobi Vikinga Rjúka. Stuttgart: Čs. dálková škola, 1962.
Jemar, Jurja [Josef Kratochvil]: Rjúk und seine Rentiere. Sobi Vikinga Rjúka
Stuttgart: Čs. dálková škola, 1962
Obálkový název: Rjúk und seine Rentiere. Viking Rjúk a sobi. Na patitulu Rjúk und seine Rentiere und andere Erzählungen aus Norwegen und anderer Länder.
Vydal: Čs. dálková škola, Fach 1134, Čs. Fernschule Oslo-Vika, Fach 1572.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 48
Pozn.: Povídky jsou psány německy. Dle doslovu měly československé děti povídky přeložit a překlad zaslat na adresu Čs. dálkové školy, přičemž nejlepší překlad měl být odměněn. Obsahuje dále fotografie Čs. dálkové školy a fotografii „Tradiční skautská vlajka v čele krojované skupiny“. Doslov „O autoru povídek“ napsal Ing. Vlad. Horyna.

Rok 1966

Jemar, Jurja [Josef Kratochvil]: Guovsahas. Stuttgart: [Čs. dálková škola], 1966.
Jurja Jemar [Kratochvil, Josef]: Guovsahas
Stuttgart: [Čs. dálková škola], 1966
Ilustroval: Armin
Obálka: Armin
Tisk: xerox
Další údaje: Vyšlo jako příloha Skauta-Exulanta 1966.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 32

Rok 1971

Má vlast. Jan Amos Komenský a moderní pedagogika. V. díl. Stuttgart: Čs. dálková škola, 1971.
Má vlast. Jan Amos Komenský a moderní pedagogika. V. díl
Stuttgart: Čs. dálková škola, 1971
Redakce: Prof. Dr. Josef Kratochvil, Ing. Vladimír Aubrecht, Hans Martin Glaesser, Joh. Greiner, Ing. František Chvojka, OSt. Dir. Helge Merz, Přemysl Pitter.
Grafická spolupráce: Graphische Mitgestaltung: Walter Heller
Vydal: Josef Kratochvil, 7000 Stuttgart (Eigenverlag [= vlastním nákladem])
Tisk: Privatdruck [= soukromý tisk]
Expedice: Auslieferung: Horst Bissinger KG, 7031 Magstadt, Postfach 44 (na jiném místě též Gesamtherstellung und Auslieferung [= celková výroba a expedice] Horst Bissinger KG, Verlag und Druckerei [= nakladatelství a tiskárna], 7031 Magstadt/Stuttgart
Edice: Kamenný krb (Josef Kratochvil a spolupracovníci)
Další údaje: Pracovní učebnice Čs. dálkové školy. Věnováno čs. mládeži, zvláště dětem Čs. dálkové školy. Soukromý tisk. Neprodejné. Prvních sto výtisků je číslováno. Vydáno za podpory Min. kultury Baden-Würtenberska ve Stuttgartě, jakož i fy. Ota-Schuhe, Norderstedt, a Werkschule A. L. Merz, fy. Bauprojekta (Ing. Vl. Aubrecht) a. j.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 176
Pozn.: Obsahuje mj. text Velena Fanderlíka Ideály Komenského ve skautské výchově (str. 39-41, německý překlad na str. 89-90) a fotografie z činnosti exilových skautů.

Rok 1972

Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Povídky našeho lesa. Bubák a Mulena. Stuttgart: Čs. dálková škola, 1972.
J. K. Baby [Josef Kratochvil]: Povídky našeho lesa. Bubák a Mulena.
Stuttgart: Čs. dálková škola, 1972.
Ilustroval: J. Liška
Vydal: Čs. dálková škola, Stuttgart – Fach 1134 za pomoci Sokola USA (Jan Hertl)
Edice: Kamenný krb; Má vlast. Řada: Zábavná literatura sv. 2
Další údaje: Pracovní příručka Čs. dálkové školy.
Rozměr: 12x17 cm
Stran: 48
Pozn.: Reprint brněnského vydání z roku 1941 (Občanská tiskárna).

Rok 1973

kol.: Jubilejní ročenka k 60. výročí 5. oddílu VS. 1973.
Jubilejní ročenka k 50. výročí 5. oddílu VS. 1973. 134 stran.
in: Bláha, Jan (Gandalf): Katalog skautských almanachů a výročních zpráv. 2. vyd. Chotěboř: vlastním nákladem, 2006, str. 8
Má vlast IX. díl. Přehled dějin české a slovenské literatury. I. část. Stuttgart: Společnost pro vědy a umění, 1973.
Má vlast IX. díl. Přehled dějin české a slovenské literatury. I. část.
Stuttgart: Společnost pro vědy a umění, 1973
Vydal: Společnost pro vědy a umění - SVU; Gesellschaft für tschechoslowakische Wissenschaft und Kunst e. V.
Tisk: Horst Bissinger KG, 7031 Magstadt/Stuttgart, Alte Stuttgarter Strasse 39 (Reproduktion und Druck)
Další údaje: Na obálce Josef Kratochvil. Edice Má vlast. Pracovní učebnice Čs. dálkové Školy. IX. díl.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 67
Pozn.: Obsahuje články o Čs. dálkové škole, fotografii „Jeho Jasnost panující kníže z Liechtensteinu František Jos. II. rozmlouvá s univ. profesorem Dr. Josefem Kratochvilem o problémech čs. skautu. Vaduz - zámek 1973.“, fotografii „Velikonoce 1973: Skupina čs. skautských vedoucích na poradách. Kostival.“
Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Rok junáků. Stuttgart: Čs. dálková škola, 1973.
Kratochvil, Josef [Baby]: Rok junáků. Útržek z celoročního života junáků
Stuttgart: Čs. dálková škola, 1973
Ilustroval: Josef Lukáš, K. Kostroň
Obálka: K. Kostroň
Vydal: Čs. dálková škola, Stuttgart – Fach 1134 za pomoci Sokola USA (Jan Hertl)
Vydání: 2. exilové
Edice: Kamenný krb; Má vlast. Řada: Zábavná literatura sv. 9, 1.-4. část.
Další údaje: Pracovní příručka Čs. dálkové školy
Rozměr: 11x17 cm
Stran: 217
Pozn.: Vyšlo ve 4 svazečcích jako reprint původního vydání (Občanská tiskárna v Brně).
Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Sborník Skauta-Exulanta 1952-1972. Stateční hoši - díl 1. Stuttgart: Gesellschaft für tschechoslowakische Wissenschaft und Kunst e. V., 1973.
Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Sborník Skauta-Exulanta 1952-1972. Stateční hoši - díl 1.
Stuttgart: Gesellschaft für tschechoslowakische Wissenschaft und Kunst e. V., 1973
Tisk: OMNIPRESS Stuttgart
Edice: Má vlast VIII. díl 1973
Další údaje: Čs. dálková škola - Stuttgart. Josef Kratochvil.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 60 (sborník) + 176 (Stateční hoši)
Pozn.: První část obsahuje převážně fotografie a obrázky z domova i z exilu. Druhá část je reprint 2. vydání románu Stateční hoši - díl 1 (původně vyšlo 1937). Edice Má vlast (pracovní učebnice Čs. dálkové školy) obsahovala následující svazky (dle seznamu na straně 4): 1. Čítanka, 2. Dějepis, 3. Zeměpis, 4. Slabikář, 5. J. A. Komenský, 6. Meditace věků, 7. Komenský a T. G. Masaryk, 8. Sborník skautů.
Fanderlik, Velen: Skautská prakse. Zollikerberg: Český a slovenský exilový skauting, 1973.
Fanderlik, Velen: Skautská prakse
Zollikerberg: Český a slovenský exilový skauting, [1973]
Tisk: xerox
Další údaje: Podle tabulek lesních škol Svazu Skautů RČS sestavil Velen Fanderlik.
Rozměr: 10x15 cm
Stran: 33
Pozn: Dle dobových materiálů vytištěno 519 ks.
600 junáckých a polních her v místnosti a venku. Utrecht: Český a slovenský exilový skauting, 1973.
600 junáckých a polních her / Velen Fanderlik, Jozef Štefan, A. B. Svojsík a dal. – Utrecht: Český a slovenský exilový skauting, [1973]. – 159 s. – Xeroxové vydání.
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 250
Uvedeno též v nabídkovém katalogu Skautské edice [1982].
Pozn: Dle dobových materiálů vytištěno 103 ks.

Rok 1974

Má vlast VII. díl. H. S. Skovoroda - J. A. Komenský - T. G. Masaryk. Stuttgart: Gesellschaft für tschechoslowakische Wissenschaft und Kunst e. V., 1974.
Má vlast VII. díl. H. S. Skovoroda - J. A. Komenský - T. G. Masaryk
Stuttgart: Gesellschaft für tschechoslowakische Wissenschaft und Kunst e. V., 1974
Redakce: Prof. Dr. Josef Kratochvil, Doc. Ing. Ludvík Císař, Ing. Jiří Drozd, Dr. Jiří Marek, Heinz Glaesser, Johanna Greiner.
Tisk: OMNIPRESS Stuttgart
Další údaje: Copyright Josef Kratochvil, 1974
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 116
Pozn.: Obsahuje mj. obrazovou přílohu - Z galerie skautských táborů, Skautské zprávy (též v němčině), řadu fotografií ze skautských táborů v exilu.
Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Mezi skauty - junáky. Stuttgart: Čs. dálková škola, 1974.
Baby, J. K [Josef Kratochvil]: Mezi skauty - junáky
Stuttgart: Čs. dálková škola, 1974
Vydal: Čs. dálková škola, Stuttgart-Fach 1134 za pomoci Sokola USA (Jan Hertl)
Vydání: 4. exilové
Edice: Josef Kratochvil, Má vlast, Pracovní učebnice Čs. dálkové školy, XII. díl
Další údaje: Společnost pro vědy a umění - SVU. Gesellschaft für tschechoslowakische Wissenschaft und Kunst e. V. – Stuttgart.
Rozměr: 14x20 cm
Stran: 126
Pozn.: Reprint brněnského vydání z roku 1939 (Občanská tiskárna).
Skautská praxe. [Švýcarsko]: Čs. skaut ve Švýcarsku – Tam-tam, 1974.
Skautská praxe / sestavil Staša [Válek]. – B. m. [Švýcarsko]: Čs. skaut ve Švýcarsku – Tam-tam, 1974. – 61 s.
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 229

Rok 1975

Čáka, Jan: Junácká symbolika. Utrecht: Skauted, 1975.
Čáka, Jan: Junácká symbolika
Utrecht, Skauted, 1975
Tisk: xerox původního vydání z roku 1970
Rozměr: 30x21 cm (na šířku)
Stran: 115
Pozn: Dle dobových materiálů vytištěno 108 ks. V lednu 1988 bylo k dispozici posledních 9 výtisků.
Fanderlik, Velen [a kol.]: Dívčí tábor a jeho vedení. Utrecht: Skauted, 1975.
kol.: Dívčí tábor a jeho vedení. Sbírka zkušeností, nauk a problémů o vedení dívčího tábora
Utrecht: Skauted, [1975]
Sestavil: Velen Fanderlik, Julie Marková, Jarmila Nesrstová, Helena Partajová, Jiřina Pokorná, Ela Sekerová, Evža Stopková
Obálka: slepá
Rozměr: 25x17 cm (na šířku)
Stran: 98 (vždy dvě strany na jednom listu, jednostranně)
Pozn: Dle dobových materiálů vytištěno 103 ks. V lednu 1988 zbývalo na skladě ještě 35 ks.
Fanderlik, Velen: Listy Jurovi. Utrecht: Skauted, 1975.
Fanderlik, Velen: Listy Jurovi (metodika výchovy v junáckém oddíle)
Utrecht: Skauted, [1975]
Tisk: xerox
Další údaje: Původní údaj „Postfach 120, CH 8125 Zollikerberg, Switzeralnd“ přelepen štítkem „SKAUTED, Postbus 2480, 3500 GL Utrecht, Nederland“.
Rozměr: 21x24 cm
Stran: 186 (vždy po dvou stranách pod sebou na jednom listě, jednostranně)
Pozn.: Xerox pražského vydání z roku 1970. Dle dobových materiálů vytištěno 99 ks. V lednu 1988 zbývalo na skladě ještě 17 ks.
Skautská stezka. [Winterthur?]: Český a slovenský exilový skauting, 1975.
Skautská stezka
[Winterthur?]: Český a slovenský exilový skauting, [1975]
Zpracoval: Staša [Válek], Maugli [Jiří Kolominský]
Obálka: Krok st. [Jiří Svatoň]
Další údaje: Redakce Cookie [Karel Kukal]. Pro tisk připravila Olga. Schváleno na zasedání Poradního kruhu vůdců českých a slovenských skautských vedoucích a činovníků ve dnech 1. a 2. března 1975 ve Winterthuru.
Rozměr: 10x15 cm
Stran: 41
Vlčácká stezka. 1975.

Rok 1976

Matoušek, Zdeněk: Malý skautský slabikář. [Utrecht]: [Skauted], 1976.
Matoušek, Zdeněk: Malý skautský slabikář / Zdeněk Matoušek. – [Utrecht]: [Skauted], [1976]. – 40 s. – Xeroxové vydání. – Reprint vydání z r. 1968.
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 162
Uvedeno též v nabídkovém katalogu Skautské edice [1982].
Pozn: Dle dobových materiálů vytištěno 99 ks.
Skautská stezka. [Rüsselsheim?]: Český a slovenský exilový skauting, 1976.
Skautská stezka
[Rüsselsheim?]: Český a slovenský exilový skauting, [1976?]
Další údaje: Redakce Cookie [Karel Kukal]. Vypracoval Moudrý kroužek č. 3. Schváleno Poradním kruhem na Velesezení 76 v Rüsselsheimu.
Rozměr: 10x15 cm
Stran: 27
Školoud, Lubka: Skautská všehochuť. [Nijmegen]: [Skauted], 1976.
Školoud, Lubka: Skautská všehochuť: Rady a porady pro zelenáče zamíchané do jednoho kotle / sesmolil Lubka Školoud. – [Nijmegen]: [Skauted], [1980]. – [52] s.: ilustrace. – Xeroxové vydání – Podle vydání v Junácké edici (Ústí nad Labem).
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 253
Uvedeno též v nabídkovém katalogu Skautské edice [1982].
Pozn: Dle dobových materiálů vytištěno v nákladu 99 ks již v roce 1976!
Stezka pro světlušky. [Rüsselsheim?]: Český a slovenský exilový skauting, 1976.
Stezka pro světlušky
[Rüsselsheim?]: Český a slovenský exilový skauting, [1976?]
Další údaje: Redakce Cookie [Karel Kukal]. Vypracoval Moudrý kroužek č. 3. Schváleno Poradním kruhem na Velesezení 76 v Rüsselsheimu.
Rozměr: 10x15 cm
Stran: 15
Vlčácká stezka. [Rüsselsheim?]: Český a slovenský exilový skauting, 1976.
Vlčácká stezka
[Rüsselsheim?]: Český a slovenský exilový skauting, [1976?]
Další údaje: Redakce Cookie [Karel Kukal]. Vypracoval Moudrý kroužek č. 3. Schváleno Poradním kruhem na Velesezení 76 v Rüsselsheimu.
Rozměr: 10x15 cm
Stran: 16

Rok 1977

Radek [Ctirad Kučera]: Kroje, znaky a označení českých a slovenských světlušek, vlčat, skautek a skautů v exilu. 1977.
Skautský kalendář 1978. 1977.
Slibové odznaky. [Rüsselsheim]: Oddíl Dr. Velena Fanderlika, 1977.
Slibové odznaky
[Rüsselsheim]: Oddíl Dr. Velena Fanderlika, [1977]
Sestavil: Staša Válek
Rozměr: 13x18 cm
Stran: 23
Pozn: V Ústřední skautské knihovně je výtisk formátu A4.
Foit, Ferdinand: Táborový oheň. [Utrecht]: Skauted, 1977.
Foit, Ferdinand: Táborový oheň / Ferdinand Foit. – [Utrecht]: Skauted, [1977]. – 110 s. – Xeroxové vydání.
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 58
Uvedeno též v nabídkovém katalogu Skautské edice [1982].
Pozn: Dle dobových materiálů byla příručka vytištěna pouze v bibliofilském nákladu 15 kusů. Uvažovaný dotisk pravděpodobně nevyšel, určitě ne před rokem 1985.

Rok 1978

Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Bratr Hamham aneb trampoty s odborkami. Utrecht: Skautská edice, 1978.
Kučera, Ctirad: Bratr Hamham aneb trampoty s odborkami
Utrecht: Skautská edice, 1978
Ilustroval: Ctirad Kučera
Obálka: Ctirad Kučera
Tisk: xerox
Vydání: 1.
Cena: 5,--
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 32 (nestránkováno)
Pozn.: Jedná se o komiks, který vycházel původně v Tamtamu, Lucerničce a Stezce. Dle dobových materiálů bylo vytištěno pouze 5 ks pro zjištění případného zájmu. Není známo, zda vyšlo ve větším nákladu.
Buď připraven. 1978.
Junácká vlastivěda pro nováčky a skauty I. a II. stupně. 1978.
Příloha oddílového časopisu Řetízek 1977/78.
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Tábor bubáků. Utrecht, Zürich: Skauted, Konfrontace, 1978.
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Tábor Bubáků
Utercht: Skauted; Zürich: Konfrontace, 1978
Ilustroval: Radek Kučera [Ctirad Kučera]
Obálka: Radek Kučera [Ctirad Kučera]
Tisk: ROSSEELS PRINTING COMPANY, Leuven, Belgie
Náklad: 1000 výtisků
Cena: 19 sFr nebo 9,80 USD.
Další údaje: Zredigoval a k vydání připravil ve skautské edici SKAUTED-KONFRONTACE Cipa [Tibor Grandtner]. 15. prosince 1978 vydal SKAUTED, Utrecht, skautská edice českého a slovenského skautingu v Evropě společně s KONFRONTATION SA, Badenerstrasse 727, CH-8048 Zürich.
Rozměr: 14x21 cm
Stran: 153
Pozn: V lednu 1988 měl Skauted na skladu ještě 44 ks.
Zpěvem k srdci. Řím, Utrecht: Velehrad, Skauted, 1978.
Zpěvem k srdci
Řím: Velehrad; Utrecht: Skauted, 1978
Předmluva: V. Hrubý (České náboženské středisko Velehrad), V. Volf-Vrně (Český a slovenský exilový skauting v Evropě)
Ilustroval: Fidlifousek, Julie, Radek [Ctirad Kučera], Šipka, Šťopka [Andrea Kučerová] a Tomáš.
Další údaje: Zpěvník vychází již počtvrté, tentokrát ve spolupráci Velehradu se Skautskou edicí (Skauted). Toto vydání je rozšířené, hlavně o písničky, které v několika minulých letech otiskoval skautský časopis Tam-tam. Noty obětavě napsal Tomáš.
Rozměr: 11x16 cm
Stran: 215
Pozn: V lednu 1988 byla část nákladu u Skautedu prakticky rozebrána, u Velehradu byly pravděpodobně ještě výtisky k dispozici.

Rok 1979

Český a slovenský exilový skauting. [Utrecht?]: Středisko Svojsík, 1979.
Český a slovenský exilový skauting
[1. vyd.] – [Utrecht]?: Středisko Svojsík, 1979. 20 s.: ilustrace. – Vydala redakce Řetízku.
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 36
Skautská prakse. 1979.
Sestavil Staša [Válek]. 1. vydání vycházelo v létech 1974-1976 jako příloha skautského časopisu „Tam-tam“, vydávaného ve Švýcarsku.
Junácké výlety. [Utrecht]: [Skauted], 1979.
Junácké výlety: Program, příprava, vedení. – [Utrecht]: [Skauted], [1979]. – 57 s. – Xeroxové vydání.
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 102
Uvedeno též v nabídkovém katalogu Skautské edice [1982].
Pozn: Podle dobových materiálů "vytiskli Špendlíci jako dar Skautedu v počtu 32 ks".
Fanderlik, Milota: Rádce. Zollikerberg: Český a slovenský exilový skauting, 1979.
Fanderlík, Milota: Rádce. Příručka pro hochy, kteří vedou junácké družiny. Sestavil Milota Fanderlík; ilustrace Velen Fanderlík. – Zollikerberg: Český a slovenský exilový skauting, [1979]. – 198 s.: ilustrace. – Xeroxové vydání.
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 52
Uvedeno též v nabídkovém katalogu Skautské edice [1982].
Pozn: Podle dobových materiálů Skautedu (11/1984) "vydali ji též Špendlíci jako dar asi v 25 ks; už je rozebraná".
Skautský kalendář 1980. [Zürich]: [Tam-tam], 1979.
Skautský kalendář 1980
[Zürich]: [Tam-tam], [1979]
Ilustroval: HH, Bumerang
Další údaje: Texty J. Foglar, Eduard Štorch, Julius Komárek, O. Batlička, Jack London.
Rozměr: 15x21 cm (na šířku)
Stran: 54 listů oboustranně
Skautský kalendář 1980. [Winschoten]: Stezka, 1979.
Skautský kalendář 1980
[Winschoten]: Stezka, [1979]
Sestavil: Radek [Ctirad Kučera]
Ilustroval: Radek [Ctirad Kučera]
Další údaje: Pro radost světluškám, vlčatům, skautkám, skautům, činovníkům a všem příznivcům skautingu nakreslil a sestavil Radek. Vydala STEZKA ve spolupráci se SKAUTEDem.
Rozměr: 16x18 cm (na šířku)
Stran: 27 (nestránkováno)
Pozn: Podle dobových materiálů vydala Holandská oblast skautský kalendář již na rok 1979.

Rok 197?

Československý skaut. Sdružení českých a slovenských exilových skautů. 197?.
Špačci na Masadě. [Stuttgart]: [Čs. dálková škola], 197?.
Kratochvil, Josef: Špačci na Masadě / Josef Kratochvil. – [Stuttgart] : [Čs. dálková škola]. – 31 s. – Titul je přílohou časopisu Skaut-Exulant, který vydávala Čs. dálková škola, Stuttgart.
in: Katalog knih českého exilu 1948-1994 Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS, 1995, str. 133
Rok vydání odhadnut.

Rok 1980

Fuchsová, Jiřina: Alyeský deník. Los Angeles: Framar, 1980.
Fuchsová, Jiřina: Alyeský deník
Los Angeles: Framar, 1980
Obálka: Jiří Karger; fotografie na obálce autorka a J. Graubnerová
Grafická úprava: Jiří Karger
Rozměr: 14x22 cm (na šířku)
Stran: 69
Český a slovenský exilový skauting. [B. m.]: Středisko „Svojsík“, 1980.
Český a slovenský exilový skauting
[B. m.]: Středisko „Svojsík“, 1980
Vydání: 2. doplněné a rozšířené
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 20
Pozn.: V nabídkovém katalogu Skautské edice [1982] uveden jako autor M. Hauser.
Miltner, Miloš [Jestřáb]: Odborné zkoušky skautské zdatnosti. [Nijmegen]: Skauted, 1980.
Miltner, Miloš [Jestřáb]: Odborné zkoušky skautské zdatnosti
[Nijmegen]: Skauted, 1980
Obálkový název: Odborky
Vydání: 1. v exilu
Edice: Skautská edice
Další údaje: Zredigoval a k vydání připravil Cipa [Tibor Grandtner]. V tiráži: Odborné zkoušky skautské zdatnosti pro skauty, skautky, vlčata a světlušky.
Rozměr: 10x14 cm
Stran: 64
Freund, Peter [Papírák]: Soubor denních hesel pro potřebu táborů a srazů českého a slovenského exilového skautingu. [Nijmegen]: Skauted, 1980.
Freund, Peter [Papírák]: Soubor denních hesel pro potřebu táborů a srazů českého a slovenského exilového skautingu
[Nijmegen]: Skauted, 1980
Další údaje: Vybral a uspořádal Peter Freund – Papírák. K vydání připravil Cipa [Tibor Grandtner].
Rozměr: 7x11 nebo 11x15 cm
Stran: 30
Pozn: Existují dva rozměry a dvě verze obálky.
Fanderlik, Velen: Táborové epištoly. [Nijmegen], Řím: Skauted, Velehrad, 1980.
Fanderlik, Velen: Táborové epištoly
[Nijmegen], Řím: Skauted, Velehrad, 1980
Ilustroval: Velen Fanderlik
Vydal: SKAUTED, skautská edice českého a slovenského exilového skautingu v Evropě společně s VELEHRADEM v Římě roku 1980.
Tisk: PRO, Itálie
Další údaje: Rukopis zredigovali Prof. Dr. V. Volf a Dr. V. Volfová. K vydání připravil Cipa [Tibor Grandtner].
Rozměr: 12x18 cm
Stran: 55
Pozn: V lednu 1988 zbývalo na skladě ještě 24 ks plus 9 s podpisem autora.
Cipa [Tibor Grandtner]: Vlče. [Nijmegen]: Skauted, 1980.
Vlče
[Nijmegen]: Skauted, 1980
Další údaje: Příručku pro nejmladší chlapeckou složku skautské výchovy sestavil a pro tisk připravil Cipa [Tibor Grandtner] s vydatnou pomocí Mámy a Cvičky.
Rozměr: 8x12 cm
Stran: 80
Pozn: Podle dobových materiálů činil náklad 200 ks.
Skautský kalendář 1981. [Holandsko]: Český a slovenský exilový skauting – oblast Holandsko, 1980.
Skautský kalendář 1981
[Holandsko]: Český a slovenský exilový skauting – oblast Holandsko, [1980]
Sestavil: Radek [Ctirad Kučera]
Ilustroval: Andrea Kučerová - Šťopka
Další údaje: Světluškám, vlčatům, skautkám, skautům, činovníkům a všem příznivcům skautingu nakreslila pro radost Andrea Kučerová, skautským jménem Šťopka, sestavil Radek a vydala oblast Holandsko – českého a slovenského exilového skautingu ve spolupráci se SKAUTEDem.
Rozměr: 16x18 cm (na šířku)
Stran: 27 (nestránkováno)

Rok 1981

Jelínková, Marta [Ček]: Československo (zeměpis v kostce). Hry - význam a provádění. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Jelínková, Marta [Ček]: Československo (zeměpis v kostce). Hry - význam a provádění
[Nijmegen]: Skauted, 1981
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 8
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 1. Díl - pod dvěma položkami jako Zeměpis Československa - Ček, Metodika her - Ček. Na obálce uvedena dále kapitola Hry - význam a provádění. Existuje i samostatný nestránkovaný separát Hry - význam a provádění (bez obálky, 16,5x21 cm, 3 strany, sazba shodná)
Černohorský, B. [Béďa]: Dorozumívání. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Černohorský, B. [Béďa]: Dorozumívání
[Nijmegen]: Skauted, 1981
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 15
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 2. Díl - Skautská praxe pod názvem Dorozumívání - Béďa.
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Krojové předpisy českých a slovenských světlušek, vlčat, skautek, skautů a činovníků v exilu. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Krojové předpisy českých a slovenských světlušek, vlčat, skautek, skautů a činovníků v exilu
[Nijmegen]: Skauted, 1981
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 21
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 1. Díl - pod názvem Krojové předpisy - Radek.
Kučera, Ctirad [Radek]: Rádce a jeho družina, jeho úkoly, družinový duch, tajemství úspěchu. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Kučera, Ctirad [Radek]: Rádce a jeho družina, jeho úkoly, družinový duch, tajemství úspěchu
[Nijmegen]: Skauted, 1981
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 24 (text pouze do strany 21)
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 1. Díl - pod třemi položkami jako Rádce a jeho družina - Radek, Družina - schůzka, výlet; na táboře, Celoroční plán - Radek. Na obálce uvedeny dále kapitoly Družinový duch, Družinová schůzka, Družinový výlet, Družina na táboře, Rámcový celoroční plán.
Yukon: Skauti s erbem. [B. m.]: Lesní škola, 1981.
Yukon [Kočí, Josef]: Skauti s erbem
[B. m.], Lesní škola, 1981
Ilustroval: A. F. J. Karlovský
Tisk: rozmnoženo
Další údaje: obsahuje erby Baden-Powella, Velena Fanderlika, Karla Skály - Čila, Josefa Kočího - Yukona a dalších.
Rozměr: 15x19 cm
Stran: 12 (+ strana 5A)
Pozn.: Na konci poznámka: Ke každému erbu patří povídka ze skautského života erbovníka. V Ústřední skautské knihovně se dochovala povídka Skaut, který neudělal odborku z vaření (o Ferdinandu Menčíkovi, 2 str. A4)
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Skautská ideologie. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Skautská ideologie
[Nijmegen]: Skauted, 1981
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 26
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 1. Díl - pod názvem Skautská ideologie - Radek.
Černohorský, B. [Béďa]: Tábor a jeho význam. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Černohorský, B. [Béďa]: Tábor a jeho význam
[Nijmegen]: Skauted, 1981
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 20 (text pouze do strany 19)
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 1. Díl - pod dvěma položkami jako Rozcvička, pořadová, sport - Béďa, Tábor - příprava a organizace - Béďa. Na obálce uvedeny dále kapitoly Tělesná výchova, Pořadový výcvik.
Černohorský, B. [Béďa]: Tábornictví. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Černohorský, B. [Béďa]: Tábornictví
[Nijmegen]: Skauted, 1981
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 29
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 2. Díl - Skautská praxe pod názvem Tábornictví - Béďa.
Jelínková, Marta [Ček]: Výživa a vaření v přírodě. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Jelínková, Marta [Ček]: Výživa a vaření v přírodě
[Nijmegen]: Skauted, 1981
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 14
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 2. Díl - Skautská praxe pod názvem Výživa a vaření v přírodě - Ček.
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Základy první pomoci. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Základy první pomoci
[Nijmegen]: Skauted, 1981
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 28
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 2. Díl - Skautská praxe pod názvem První pomoc a nemoci na táboře - Radek, Jan s počtem stran 33. Existuje dále samostatný text Umělé dýchání a srdeční masáž (označeno jako PP1 - PP5), spojený s textem Hygiena osobní a kolektivní (označeno jako H1 - H2), formát 16,5x21 cm. Pravděpodobně patří k Základům první pomoci.
Radek [Ctirad Kučera]: Dějiny skautského hnutí. [Nijmegen]: [Skauted], 1981.
Radek [Ctirad Kučera]: Dějiny skautského hnutí
[Nijmegen]: [Skauted], [1981]
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 16x21 cm
Stran: 12
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 1. Díl - pod názvem Dějiny skautského hnutí - Radek. Oproti jiným publikacím edice tento titul nemá obálku.
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Hledejte bílý mercedes! aneb Zelený Z. Nijmegen, Eggenfelden: Skauted, Freie Presseagentur, 1981.
Kučera, Radek [Ctirad Kučera]: Hledejte bílý mercedes! aneb Zelený Z.
Nijmegen, Eggenfelden: Skauted, Freie Presseagentur, [1981]
Ilustroval: Radek Kučera
Obálka: Radek Kučera
Obálkový název: Hledejte bílý mercedes aneb Zelený Z.
Vydal: Skauted ve spolupráci s edicí ARCHA - Freie Presseagentur
Další údaje: Redigoval a k tisku připravil Cipa [Tibor Grandtner].
Rozměr: 14x19 cm
Stran: 114
Radek [Ctirad Kučera]: Kreslení v přírodě (i mimo ni). [Nijmegen]: [Skauted], 1981.
Radek [Ctirad Kučera]: Kreslení v přírodě (i mimo ni)
[Nijmegen]: [Skauted], [1981]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 4
Pozn.: Jedná se zřejmě o část publikace, která je uvedena na souhrnné obálce edice Lesní škola 2. Díl - Skautská praxe pod názvem Pozorování přírody s podkapitolami Stromy a květiny - Eva, Stopování - Eva, Ptáci - Eva, Hvězdná obloha - Bobr, Kreslení v přírodě - Radek. Je možné, že ostatní části nebyly vydány a že existuje jen tento separát bez obálky.
Moje modlitby. [B. m.]: Exile czech & slovak scouting, 1981.
Moje modlitby
[B. m.]: Exile czech & slovak scouting, [1981?]
Rozměr: 10x15 cm
Stran: 15
Pozn.: Na obálce nesprávně "motlitby". Ve zprávě Tibora Grandtnera - Cipy (Skauted) z listopadu 1984 uvedeno: "Jirko Kopic zostavil Moje modlitby. Žiadalo by sa ich doplniť vysvetlivkami k bodom stupňov zdatnosti. Text by som dal pekne vysádzať a zostavit do malej príručky ako je Vlče. Čo o tom myslíte???"
Odhad a měření. [Nijmegen]: [Skauted], 1981.
Odhad a měření
[Nijmegen]: [Skauted], [1981]
Sestavil: Jura
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 13
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 2. Díl - Skautská praxe pod názvem Odhad a měření - Jura.
Orientace a mapy. [Nijmegen]: [Skauted], 1981.
Orientace a mapy
[Nijmegen]: [Skauted], [1981]
Sestavil: Jura
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 43
Pozn.: Uvedeno na souhrnné obálce edice Lesní škola 2. Díl - Skautská praxe pod názvem Orientace a mapování - Jura.
Skautský nůž. [Nijmegen]: Skauted, 1981.
Skautský nůž
[Nijmegen]: [Skauted], [1981]
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 8 (nestránkováno)
Pozn.: Jedná se zřejmě o publikaci, která je uvedena na souhrnné obálce edice Lesní škola 2. Díl - Skautská praxe pod názvem Údržba nástrojů. Dřevorubectví - Cípa. Nemá obálku, ale obsahově odpovídá uvedenému. Autorem je tedy zřejmě Tibor Grandtner - Cipa.

Rok 1982

Fanderlik, Velen: Skautská praxe. [Nijmegen]: Skauted, 1982.
Fanderlik, Velen: Skautská praxe
[Nijmegen]: Skauted, 1982
Vydání: 7. přepracované a zmodernizované
Edice: Skautská edice
Další údaje: Zredigoval a k vydání připravil Cipa [Tibor Grandtner].
Rozměr: 10x14 cm
Stran: 44
Pozn: Podle dobových materiálů činil náklad 200 ks. V lednu 1988 zbývalo na skladě ještě 31 ks.
Válek, Staša: Skautský kompas. [Nijmegen]: Skauted, 1982.
Válek, Staša: Skautský kompas
[Nijmegen]: Skauted, 1982
Vydání: 2., první vycházelo jako příloha časopisu Tam-tam
Edice: Skautská edice
Rozměr: 10x15 nebo 14x20 cm
Stran: 64
Pozn.: V některých exemplářích je vypuštěna část věty na první straně „který vydávali českoslovenští exiloví skauti ve Švýcarsku“. Na dalším exempláři je na 3. straně obálky strojopisný údaj „sestavil STAŠA VÁLEK. Vydává Krajská junácká rada Brno“ (zřejmě reprint po roce 1990, formát A6). Původní náklad byl 200 ks, z toho na konci roku 1984 zbývalo ještě 25 ks a uvažovalo se o dotisku dalších 200 ks. Dotisk byl proveden, protože v lednu 1988 zbývalo na skladě ještě 190 ks.
Krojové předpisy. [Nijmegen]: Skauted, 1982.
Kučera, Ctirad [Radek]: Krojové předpisy
[Nijmegen]: Skauted, [1982]
Edice: Skautská edice
Rozměr: 10x14 cm
Stran: 24
Pozn: Podle dobových materiálů činil náklad 160 ks. V lednu 1988 bylo skladem posledních 10 ks.
Skautská edice. Nijmegen: Skauted, 1982.
Skautská edice
Nijmegen: Skauted, [1982]
Rozměr: 11x21 cm
Stran: 12
Pozn.: Jedná se o katalog knih, časopisů a magnetofonových nahrávek.
Skautský kalendář 1983. [Holandsko]: Český a slovenský exilový skauting – oblast Holandsko, 1982.
Skautský kalendář 1983
[Holandsko]: Český a slovenský exilový skauting – oblast Holandsko, [1982]
Sestavil: Radek [Ctirad Kučera]
Ilustroval: Radek [Ctirad Kučera]
Další údaje: Pro radost světluškám, vlčatům, skautkám, skautům, činovníkům i všem příznivcům a přátelům našeho exilového skautingu nakreslil a sestavil Radek Kučera, vydala oblast Holandsko - českého a slovenského exilového skautingu ve spolupráci se SKAUTEDem.
Rozměr: 15x21 cm (na šířku)
Stran: 14 (nestránkováno, jednostranně)

Rok 1984

Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky. München: Obrys/Kontur, 1984.
Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky
München: Obrys/Kontur, 1984
Ilustroval: Zdeněk Burian (7 ilustrací z 1. knižního vydání nakladatelem Janem Kobesem v Praze a Plzni v roce 1937 [v 1. vydání však byly pouze 4 ilustrace Zdeňka Buriana, teprve v dalších vydáních jich bylo již 8])
Obálka: Bohumír Čermák (z 8. vydání v Mladé frontě v Praze 1947)
Grafická úprava: Vladimír Milev
Vydal: Daniel Strož v nakladatelství OBRYS/KONTUR – PmD, Max Wönner Str. 31, D-8000 München 50
Náklad: 500 výtisků
Další údaje: U příležitosti autorových 77. narozenin v červenci 1984 do tisku připravil a nákladem 500 výtisků vydal Daniel Strož... Printed in West Germany.
Rozměr: 14x20 cm
Stran: 191
Cipa [Tibor Grandtner]: Světluška. [Nijmegen]: Skauted, 1984.
Světluška
[Nijmegen]: Skauted, 1984
Vydal: SKAUTED, skautská edice českého a slovenského exilového skautingu v Evropě.
Edice: Skautská edice
Další údaje: Příručku pro nejmladší dívčí složku skautské výchovy sestavil a pro tisk připravil Cipa [Tibor Grandtner] s vydatnou pomocí Lídy, Mámy a Pirátky [Dana Seidlová].
Rozměr: 8,6x12,5 nebo 9x13 cm
Stran: 76
Pozn.: Existují dvě varianty obálky.
Pozn: Podle dobových materiálů činil náklad 300 ks. V lednu 1988 bylo na skladě 50 ks.

Rok 1985

Kapka: Hvězdář. [Nijmegen]: Skauted, 1985.
Kapka: Hvězdář
[Nijmegen]: Skauted, 1985
Ilustroval: Tereza
Tisk: rozmnoženo
Edice: Lesní škola
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 48 + 12
Pozn.: Obsahuje volně vloženou přílohu (12 stran) nadepsanou Zajímá Vás, co je známo o vývoji astronomie? Nepovinný dodatek k brožurce HVĚZDÁŘ - Odborná zkouška skautské zdatnosti (Kapka).
Kukal, Karel [Cookie]: Moje skautská stezka. [Nijmegen]: Skauted, 1985.
Kukal, Karel [Cookie]: Moje skautská stezka
[Nijmegen]: Skauted, 1985
Ilustroval: Cipa [Tibor Grandtner]
Obálkový název: Skautská stezka (totéž v tiráži)
Edice: Skauted, skautská edice Českého a slovenského exilového skautingu v Evropě
Další údaje: Úvodními kapitolami, ilustracemi a pro tisk připravil Cipa. Vypracoval Moudrý kroužek č. 3. Redakce Cookie. Schváleno Evropským poradním kruhem na 4. Velesezení 1976 v Hegbachsee.
Rozměr: 10x15 nebo 10x14 cm
Stran: 72
Pozn.: Existují dvě verze lišící se rozměrem, barvou a obálkou. V lednu 1988 bylo skladem ještě 130 ks.
Cipa [Tibor Grandtner]: Vlče. [Nijmegen]: Skauted, 1985.
Vlče
[Nijmegen]: Skauted, 1985
Vydání: 2.
Další údaje: Příručku pro nejmladší chlapeckou složku skautské výchovy sestavil a pro tisk připravil Cipa [Tibor Grandtner] s vydatnou pomocí Mámy a Cvičky.
Rozměr: 12,2x8 cm nebo 12,5x9 cm
Stran: 80
Pozn: Podle dobových materiálů činil náklad asi 200 ks. V lednu 1988 bylo skladem ještě 75 ks.

Rok 1987

Baby, J. K. [Josef Kratochvil]; Horyna, Vítězslav: Hoši z podhoří. Stuttgart: [Čs. dálková škola], 1987.
Horyna, Vítězslav, Baby, J. K. [Josef Kratochvil]: Hoši z podhoří
Stuttgart: [Čs. dálková škola], 1987
Obálka: Jan Fischer
Vydání: 2.
Další údaje: Vydáno jako příloha „Skauta-Exulanta“ k výročí „svatovojtěšských oslav“, vedených kdysi naším velkým kardinálem, arcibiskupem pražským Josefem Beranem. Bibliofilské vydání.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: Obálka, strana 8-78 z původního vydání, nestránkovaná str. 79, zadní strana obálky.
Pozn.: Reprint pražského vydání z roku 1946 (Znak).
Poláček, Ivo: Krátká vlastivěda pro děti. [Nijmegen]: Skauted, 1987.
Poláček, Ivo: Krátká vlastivěda pro děti
[Nijmegen]: Skauted, 1987
Obálkový název: Vlastivěda
Vydal: Skauted, skautská edice Českého a slovenského exilového skautingu v Evropě
Edice: Skautská edice
Další údaje: V tiráži podtitul: Příručka pro vlčata, světlušky, skauty a skautky. Pro tisk připravil Cipa [Tibor Grandtner]
Rozměr: 10x15 cm
Stran: 60
Pozn: V lednu 1988 bylo na skladě ještě 170 ks.
Herman, Josef: Zahradníkovy pohádky. [Stuttgart]: [Čs. dálková škola], 1987.
Herman, Josef: Zahradníkovy pohádky
[Stuttgart]: [Čs. dálková škola], 1987
Ilustroval: Josef Herman
Další údaje: Příloha „Skauta Exulanta 1987“ jako vánoční dárek našim dětem, skautům a skautkám, vlčatům a světluškám, všem dětem čs. dálkové školy i jejich rodičům. Redakce „Skauta Exulanta“ – Dr. J. K., D-7302, Ostfildern 4.
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 24

Rok 1988

Herman, Josef: Hromský učedník a jiné povídky. [Stuttgart]: Čs. dálková škola, 1988.
Herman, Josef: Hromský učedník a jiné povídky
[Stuttgart]: Čs. dálková škola, 1988
Ilustroval: Josef Herman
Další údaje: Čs. Skaut-Exulant roč. 37 – 1988. Příloha 2.
Rozměr: 10x15 cm
Stran: 24
Pozn.:Obsahuje též článek T. K. Divíška Milým skautům.

Rok 198?

Příhody družiny Bobrů. Muž s černými brýlemi. [Nijmegen?]: [Skauted?], 198?.
Uvedeno v nabídkovém katalogu Skautské edice [1982]. Předtím vycházelo na pokračování v časopisu Šíp a v oddílových časopisech. Zřejmě nevydáno!
Fanderlik, Velen: Strašidelné historky. [Nijmegen?]: Skauted, 198?.
Uvedeno v nabídkovém katalogu Skautské edice [1982]. Zřejmě nevydáno!
Světluška. [Nijmegen?]: [Skauted], 198?.
Světluška
[Nijmegen?]: [Skauted], [198?]
Rozměr: 8x12 cm
Stran: 18
Joges [Josef Fučík]; Zapletal, Miloš [námět]: Tábornická praxe. [Nijmegen?]: [Skauted?], 198?.
Uvedeno v nabídkovém katalogu Skautské edice [1982]. Xerox vydání z roku 1970. Koncem roku 1984 byla již vyprodaná a uvažovalo se o dotisku ve zmenšeném formátu.